Return policy

REKLAMA─îN├Ł PORIADOK

Internetov├ęho obchodu www.nightgearsolutions.eu

 

  1. V┼íeobecn├ę ustanovenia

1.1.Tento reklama─Źn├Ż poriadok je vydan├Ż v s├║lade so z├íkonom ─Ź. 40/1964 Zb. Ob─Źiansky z├íkonn├şk v platnom znen├ş (─Ćalej len ÔÇ×Ob─Źiansky z├íkonn├şkÔÇť), z├íkonom ─Ź. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite─ża v platnom znen├ş (─Ćalej iba ÔÇ×Z├íkon o ochrane spotrebite─żaÔÇť), z├íkona ─Ź.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho v platnom znen├ş a z├íkona ─Ź. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znen├ş. A upravuje pr├ívny vz┼ąah medzi Pred├ívaj├║cim, ktor├Żm je:

1.2.Pred├ívaj├║cim je spolo─Źnos┼ą

Obchodn├ę meno: PRIMANOX s. r. o.
S├şdlo: Kalin─Źiakova 6206/2, Bansk├í Bystrica 974 05, Slovensk├í republika

Zap├şsan├í v registri Okresn├ęho s├║du Bansk├í Bystrica, Oddiel Sro, Vlo┼żka ─Ź├şslo 40894/S
I─îO: 53324048

DI─î: 2121389908

I─î DPH: SK2121389908
Bankov├Ż ├║─Źet: SK1110000001650033001

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

(─Ćalej aj ÔÇťPred├ívaj├║ciÔÇŁ) a ka┼żdou osobou, ktor├í je Kupuj├║cim tovaru, alebo slu┼żieb pon├║kan├ęho Pred├ívaj├║cim na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho, a ktor├í vystupuje v poz├şcii spotrebite─ża v zmysle ustanoven├ş V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok zverejnen├Żch na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho, tohto Reklama─Źn├ęho poriadku a pr├şslu┼ín├Żch z├íkonov definuj├║cich spotrebite─ża, v zmysle platnej legislat├şvy Slovenskej republiky, najm├Ą z├íkonov: Z├íkon ─Ź. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytnut├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho v platnom znen├ş, z├íkona ─Ź. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża v znen├ş neskor┼í├şch predpisov a z├íkona ─Ź. 40/1964 Z.z. Ob─Źiansky z├íkonn├şk v platnom znen├ş

1.3.Emailov├Ż kontakt a telefonick├Ż kontakt na Pred├ívaj├║ceho je:

Email: nightgearsolutions@gmail.com

Tel. ─Ź.: +421 950 440 012

 

1.4.Adresa k zasielaniu p├şsomnost├ş, reklam├íci├ş, odst├║pen├ş od zml├║v a.i. je:

PRIMANOX s. r. o., Kalin─Źiakova 6206/2, 974 05 Bansk├í Bystrica, Slovensk├í republika

1.5.Tento Reklama─Źn├Ż poriadok upravuje pr├íva a povinnosti Kupuj├║ceho, ktor├Ż je spotrebite─ż pri uplat┼łovan├ş pr├ív z v├íd veci (tovaru), alebo slu┼żieb v zmysle uzatvorenej k├║pnej zmluvy na dia─żku s Pred├ívaj├║cim prostredn├şctvom elektronick├ęho obchodu Pred├ívaj├║ceho www.nightgearsolutions.eu

1.6.Kupuj├║cim je ka┼żd├í osoba (fyzick├í osoba alebo pr├ívnick├í osoba), ktor├í odoslala objedn├ívku prostredn├şctvom elektronick├ęho objedn├ívkov├ęho formul├íra vyu┼żit├şm webov├ęho s├şdla Pred├ívaj├║ceho, pr├şpadne ─Ćal┼í├şmi dia─żkovo-komunika─Źn├Żmi prostriedkami.

1.7. Spotrebite─żom je Kupuj├║ci, ktor├Ż je fyzickou osobou, a ktor├Ż pri uzatv├íran├ş k├║pnej zmluvy prostredn├şctvom Webov├ęho s├şdla Pred├ívaj├║ceho, nekon├í v r├ímci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti.

1.8.T├Żmto reklama─Źn├Żm poriadkom sa upravuj├║ pr├ívne vz┼ąahy medzi Kupuj├║cimi, ktor├ş s├║ spotrebite─żmi a Pred├ívaj├║cim. S v├Żnimkou uvedenou v bode 4.12. tohto Reklama─Źn├ęho poriadku (Vyhl├ísenie Pred├ívaj├║ceho o z├íru─Źnej dobe v pr├şpade ak Kupuj├║ci nevystupuje v postaven├ş spotrebite─ża).

1.9.Produkty (─Ćalej aj ÔÇ×VeciÔÇť) s├║ tovary, slu┼żby a elektronick├Ż obsah nedod├ívan├Ż na hmotnom nosi─Źi, ktor├ę s├║ ur─Źen├ę k predaju a z├írove┼ł s├║ zverejnen├ę na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho.

  1. Odkazy

2.1.Na vz┼ąahy zo zodpovednosti Pred├ívaj├║ceho za vady tovaru, alebo slu┼żieb (ako aj ─Ćal┼íie pr├ívne vz┼ąahy, ktor├ę m├┤┼żu zo zmluvn├ęho vz┼ąahu vyplyn├║┼ą) s fyzick├Żmi osobami, ktor├ę pri uzatv├íran├ş k├║pnej zmluvy nekonaj├║ v r├ímci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti (spotrebite─żmi), sa vz┼ąahuj├║ okrem v┼íeobecn├Żch ustanoven├ş z├íkona ─Ź.40/1964 Zb. Ob─Źiansky z├íkonn├şk v znen├ş neskor┼í├şch predpisov, aj osobitn├ę predpisy, najm├Ą z├íkon ─Ź. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytnut├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho a z├íkon ─Ź. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża.

2.2.Pr├ívne vz┼ąahy vypl├Żvaj├║ce z uplatnenia pr├ív zo zodpovednosti za vady medzi Pred├ívaj├║cim a Kupuj├║cim, ktor├Ż je pr├ívnick├í osoba alebo fyzick├í osoba podnikate─ż, ktor├Ż kon├í v r├ímci svojej podnikate─żskej ─Źinnosti /osoby, ktor├ę nie s├║ v postaven├ş spotrebite─ża/ sa riadia pod─ża z├íkona ─Ź. 513/1991 Zb. Obchodn├Ż z├íkonn├şk v platnom znen├ş. S v├Żnimkou uvedenou v bode 4.12. tohto Reklama─Źn├ęho poriadku (Vyhl├ísenie Pred├ívaj├║ceho o z├íru─Źnej dobe v pr├şpade ak Kupuj├║ci nevystupuje v postaven├ş spotrebite─ża).

2.3.V zmysle ┬ž3, ods. 1, p├şsm. n), Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z. Pred├ívaj├║ci informuje spotrebite─ża, ┼że neexistuj├║ ┼żiadne ┼ípeci├ílne pr├şslu┼ín├ę k├│dexy spr├ívania, ku ktor├Żm sa pred├ívaj├║ci zaviazal k ich dodr┼żiavaniu, pri─Źom k├│dexom spr├ívania sa rozumie dohoda, alebo s├║bor pravidiel, ktor├ę vymedzuj├║ spr├ívanie pred├ívaj├║ceho, ktor├Ż sa zaviazal dodr┼żiava┼ą tento k├│dex spr├ívania vo vz┼ąahu k jednej alebo viacer├Żm osobitn├Żm obchodn├Żm praktik├ím, alebo obchodn├Żm odvetviam, ak tieto nie s├║ ustanoven├ę z├íkonom, alebo in├Żm pr├ívnym predpisom alebo opatren├şm org├ínu verejnej spr├ívy), ktor├ę sa pred├ívaj├║ci zaviazal dodr┼żiava┼ą, a o sp├┤sobe, ak├Żm sa m├┤┼że spotrebite─ż s nimi obozn├ími┼ą, alebo z├şska┼ą ich znenie.

III. Zodpovednos┼ą Pred├ívaj├║ceho za vady produktov (tovarov a slu┼żieb)

3.1.Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż doda┼ą vec (tovar), alebo slu┼żbu v s├║lade s uzavretou k├║pnou zmluvou t.j. v po┼żadovanej akosti, mno┼żstve a bez v├íd (faktick├Żch, pr├ívnych).

3.2.Pred├ívaj├║ci zodpoved├í za vady, ktor├ę m├í predan├í vec, alebo slu┼żba pri prevzat├ş Kupuj├║cim. Ak nejde o pou┼żit├ę veci, zodpoved├í Pred├ívaj├║ci za vady, ktor├ę sa vyskytn├║ po prevzat├ş veci v z├íru─Źnej dobe (z├íruka). Pred├ívaj├║ci odpor├║─Źa Kupuj├║cemu aby vady tovarov, alebo slu┼żieb uplatnil u Pred├ívaj├║ceho bez zbyto─Źn├ęho odkladu. Pri pou┼żit├Żch veciach Pred├ívaj├║ci nezodpoved├í za vady vzniknut├ę ich pou┼żit├şm alebo opotreben├şm. Pri veciach pred├ívan├Żch za ni┼ż┼íiu cenu nezodpoved├í za vadu, pre ktor├║ bola dojednan├í ni┼ż┼íia cena.

3.3.Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż pred├ívan├║ vec, alebo slu┼żbu pred prevzat├şm prezrie┼ą.

  1. Z├íru─Źn├í doba

4.1.Z├íru─Źn├í doba je 24 mesiacov. Z├íru─Źn├í doba pokia─ż ide o pou┼żit├║ vec je 12 mesiacov. Z├íru─Źn├ę doby za─Ź├şnaj├║ plyn├║┼ą od prevzatia veci, alebo slu┼żby Kupuj├║cim.

4.2.Ak nejde o veci, ktor├ę sa r├Żchlo kazia, alebo o pou┼żit├ę veci, zodpoved├í Pred├ívaj├║ci za vady, ktor├ę sa vyskytn├║ po prevzat├ş veci v z├íru─Źnej dobe (z├íruka). Z├íru─Źn├í doba je 24 mesiacov. Ak je na pred├ívanej veci, jej obale alebo n├ívode k nej pripojenom vyzna─Źen├í lehota na pou┼żitie, neskon─Ź├ş sa z├íru─Źn├í doba pred uplynut├şm tejto lehoty.

4.3.Ak ide o pou┼żit├║ vec, Kupuj├║ci a Pred├ívaj├║ci sa m├┤┼żu dohodn├║┼ą aj na krat┼íej z├íru─Źnej dobe, nie v┼íak krat┼íej ne┼ż 12 mesiacov.

4.4.Pri veciach, ktor├ę s├║ ur─Źen├ę na to, aby sa u┼ż├şvali po dlh┼íiu dobu, ustanovuj├║ osobitn├ę predpisy z├íru─Źn├║ dobu dlh┼íiu ako 24 mesiacov. Z├íru─Źn├í doba presahuj├║ca 24 mesiacov sa m├┤┼że t├Żka┼ą i len niektorej s├║─Źiastky veci.

4.5.Na ┼żiados┼ą Kupuj├║ceho je Pred├ívaj├║ci povinn├Ż poskytn├║┼ą z├íruku p├şsomnou formou (z├íru─Źn├Ż list). Ak to povaha veci umo┼ż┼łuje, posta─Ź├ş namiesto z├íru─Źn├ęho listu vyda┼ą doklad o k├║pe.

4.6.Vyhl├ísen├şm v z├íru─Źnom liste vydanom Kupuj├║cemu alebo v reklame m├┤┼że Pred├ívaj├║ci poskytn├║┼ą z├íruku presahuj├║cu rozsah z├íruky ustanovenej v tomto z├íkone. V z├íru─Źnom liste ur─Ź├ş Pred├ívaj├║ci podmienky a rozsah tejto z├íruky.

4.7.Z├íru─Źn├ę doby za─Ź├şnaj├║ plyn├║┼ą od prevzatia veci Kupuj├║cim. Ak m├í k├║pen├║ vec uvies┼ą do prev├ídzky in├Ż podnikate─ż ne┼ż Pred├ívaj├║ci, za─Źne z├íru─Źn├í doba plyn├║┼ą a┼ż odo d┼ła uvedenia veci do prev├ídzky, pokia─ż Kupuj├║ci objednal uvedenie do prev├ídzky najnesk├┤r do troch t├Ż┼żd┼łov od prevzatia veci a riadne a v─Źas poskytol na vykonanie slu┼żby potrebn├║ s├║─Źinnos┼ą.

4.8.Ak d├┤jde k v├Żmene za nov├║ vec, za─Źne plyn├║┼ą z├íru─Źn├í doba znova od prevzatia novej veci.

4.9.Ak d├┤jde k v├Żmene ─Źasti novej veci, u ktorej to povaha veci dovo─żuje. Na uveden├║ ─Źas┼ą za─Źne plyn├║┼ą z├íru─Źn├í doba znova od prevzatia novej veci. To ist├ę plat├ş, ak d├┤jde k v├Żmene s├║─Źasti veci, na ktor├║ bola poskytnut├í z├íruka.

4.10.Pr├íva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktor├ę plat├ş z├íru─Źn├í doba, zanikn├║, ak sa neuplatnili v z├íru─Źnej dobe.

4.11.Z├íru─Źn├í doba sa predl┼żuje o dobu, po ktor├║ bol tovar v reklam├ícii. Pr├íva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktor├ę plat├ş z├íru─Źn├í doba, zanikn├║, ak neboli uplatnen├ę v z├íru─Źnej dobe.

4.12.V nadv├Ąznosti na ┬ž 429, ods. 2 z├íkona ─Ź. 513/1991 Zb. Obchodn├Ż z├íkonn├şk v platnom znen├ş, Pred├ívaj├║ci vyhlasuje, ┼że v pr├şpade d─║┼żky z├íru─Źnej doby v obchodn├Żch vz┼ąahoch medzi Pred├ívaj├║cim a Kupuj├║cim, ktor├Ż nevystupuje v postaven├ş spotrebite─ża, Pred├ívaj├║ci preber├í z├íruku za akos┼ą tovaru v d─║┼żke trvania 12 mesiacov. Z├íru─Źn├í doba za─Ź├şna plyn├║┼ą v zmysle ustanovenia ─îl. IV, bod 4.1 tohto Reklama─Źn├ęho poriadku.

  1. Postup pri uplat┼łovan├ş pr├ív zo zodpovednosti za vady (Reklam├ícia)

 

5.1.Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż uplatni┼ą pr├íva zo zodpovednosti za vady veci, tovaru, alebo slu┼żby na adrese: PRIMANOX s. r. o., Kalin─Źiakova 6206/2, 974 05 Bansk├í Bystrica, Slovensk├í republika

Kupuj├║ci m├┤┼że v┼żdy vyu┼żi┼ą pr├ívo uplatni┼ą osobne reklam├íciu v ktorejko─żvek prev├ídzkarni Pred├ívaj├║ceho, v ktorej je prijatie reklam├ície vzh─żadom na povahu veci mo┼żn├ę, alebo v s├şdle Pred├ívaj├║ceho, alebo prostredn├şctvom tret├şch os├┤b napr. prepravn├ę spolo─Źnosti, z├ísielkov├ę spolo─Źnosti, Slovensk├í po┼íta a.i.. Pred├ívaj├║ci odpor├║─Źa Kupuj├║cim, aby k uplatneniu reklam├ície vyu┼żili tento Reklama─Źn├Ż formul├ír.

 

Pri reklam├ícii Pred├ívaj├║ci odpor├║─Źa Kupuj├║cemu dolo┼żi┼ą fakt├║ru, z├íru─Źn├Ż list, alebo in├Ż doklad preukazuj├║ci zak├║penie reklamovan├ęho tovaru, alebo slu┼żby u Pred├ívaj├║ceho. Kupuj├║cemu Pred├ívaj├║ci odpor├║─Źa, aby pri uplat┼łovan├ş reklam├ície op├şsal vadu tovaru, alebo slu┼żby.

5.1.1.V pr├şpade ak Kupuj├║ci reklamuje tovar, alebo slu┼żbu inak ako osobne, Pred├ívaj├║ci odpor├║─Źa Kupuj├║cemu, aby zasielal tovar spolu s detailn├Żm popisom vady tovaru, a dokladom preukazuj├║cim zak├║penie tovaru od Pred├ívaj├║ceho (napr├şklad doklad o zaplaten├ş, fakt├║ra, z├íru─Źn├Ż list), a to z d├┤vodu ur├Żchlenia reklama─Źn├ęho procesu.

5.1.2.Tovar v pr├şpade reklam├ície odpor├║─Źame zasiela┼ą doporu─Źenou formou. Tovar Pred├ívaj├║ci odpor├║─Źa nezasiela┼ą formou dobierky, ktor├í nebude zo strany Pred├ívaj├║ceho prevzat├í.

5.1.3.Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż pri uplatnen├ş reklam├ície vyda┼ą spotrebite─żovi potvrdenie. Ak je reklam├ícia uplatnen├í prostredn├şctvom prostriedkov dia─żkovej komunik├ície, Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż potvrdenie o uplatnen├ş reklam├ície doru─Źi┼ą spotrebite─żovi ihne─Ć; ak nie je mo┼żn├ę potvrdenie doru─Źi┼ą ihne─Ć, mus├ş sa doru─Źi┼ą bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r v┼íak spolu s dokladom o vybaven├ş reklam├ície; potvrdenie o uplatnen├ş reklam├ície sa nemus├ş doru─Źova┼ą, ak spotrebite─ż m├í mo┼żnos┼ą preuk├íza┼ą uplatnenie reklam├ície in├Żm sp├┤sobom.

5.1.4. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż o vybaven├ş reklam├ície vyda┼ą p├şsomn├Ż doklad najnesk├┤r do 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície, najnesk├┤r v┼íak spolu s dokladom o vybaven├ş reklam├ície, ak lehota na jej vybavenie za─Źala plyn├║┼ą odo d┼ła prevzatia predmetu reklam├ície pred├ívaj├║cim.

5.2.Vybaven├şm reklam├ície nie je dotknut├ę pr├ívo spotrebite─ża na n├íhradu ┼íkody pod─ża osobitn├ęho predpisu.

5.3.Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż ur─Źi┼ą sp├┤sob vybavenia reklam├ície pod─ża ┬ž 2 p├şsm. m) z├íkona ─Ź. 250/2007 Z. z. v platnom znen├ş (pod vybaven├şm reklam├ície sa rozumie ukon─Źenie reklama─Źn├ęho konania odovzdan├şm opraven├ęho v├Żrobku, v├Żmenou v├Żrobku, vr├íten├şm k├║pnej ceny v├Żrobku, vyplaten├şm primeranej z─żavy z ceny v├Żrobku, p├şsomn├í v├Żzva na prevzatie plnenia alebo jej od├┤vodnen├ę zamietnutie) ihne─Ć, v zlo┼żit├Żch pr├şpadoch najnesk├┤r do 3 pracovn├Żch dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície, v od├┤vodnen├Żch pr├şpadoch, najm├Ą ak sa vy┼żaduje zlo┼żit├ę technick├ę zhodnotenie stavu v├Żrobku alebo slu┼żby, najnesk├┤r do 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície. Po ur─Źen├ş sp├┤sobu vybavenia reklam├ície sa reklam├ícia vybav├ş ihne─Ć, v od├┤vodnen├Żch pr├şpadoch mo┼żno reklam├íciu vybavi┼ą aj nesk├┤r; vybavenie reklam├ície v┼íak nesmie trva┼ą dlh┼íie ako 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície. Ak k prevzatiu predmetu reklam├ície pred├ívaj├║cim d├┤jde v neskor┼í├ş de┼ł, ako je de┼ł uplatnenia reklam├ície, tak lehoty na vybavenie reklam├ície pod─ża tohto odseku za─Ź├şnaj├║ plyn├║┼ą odo d┼ła prevzatia predmetu reklam├ície pred├ívaj├║cim; najnesk├┤r v┼íak od momentu, kedy pred├ívaj├║ci znemo┼żn├ş alebo zabr├íni prevzatie predmetu reklam├ície. Po uplynut├ş lehoty na vybavenie reklam├ície m├í spotrebite─ż pr├ívo od zmluvy odst├║pi┼ą alebo m├í pr├ívo na v├Żmenu v├Żrobku (predmetu reklam├ície) za nov├Ż v├Żrobok.

5.4.Ak spotrebite─ż reklam├íciu v├Żrobku uplatnil po─Źas prv├Żch 12 mesiacov od k├║py, m├┤┼że Pred├ívaj├║ci vybavi┼ą reklam├íciu zamietnut├şm len na z├íklade odborn├ęho pos├║denia; bez oh─żadu na v├Żsledok odborn├ęho pos├║denia nemo┼żno od spotrebite─ża vy┼żadova┼ą ├║hradu n├íkladov na odborn├ę pos├║denie ani in├ę n├íklady s├║visiace s odborn├Żm pos├║den├şm. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż poskytn├║┼ą spotrebite─żovi k├│piu odborn├ęho pos├║denia od├┤vod┼łuj├║ceho zamietnutie reklam├ície najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła vybavenia reklam├ície.

5.5.Ak spotrebite─ż reklam├íciu v├Żrobku uplatnil po 12 mesiacoch od k├║py a Pred├ívaj├║ci ju zamietol, osoba, ktor├í reklam├íciu vybavila, je povinn├í v doklade o vybaven├ş reklam├ície uvies┼ą, komu m├┤┼że spotrebite─ż zasla┼ą v├Żrobok na odborn├ę pos├║denie. Ak je v├Żrobok zaslan├Ż na odborn├ę pos├║denie ur─Źenej osobe, n├íklady odborn├ęho pos├║denia, ako aj v┼íetky ostatn├ę s t├Żm s├║visiace ├║─Źelne vynalo┼żen├ę n├íklady zn├í┼ía Pred├ívaj├║ci bez oh─żadu na v├Żsledok odborn├ęho pos├║denia. Ak spotrebite─ż odborn├Żm pos├║den├şm preuk├í┼że zodpovednos┼ą Pred├ívaj├║ceho za vadu, m├┤┼że reklam├íciu uplatni┼ą znova; po─Źas vykon├ívania odborn├ęho pos├║denia z├íru─Źn├í doba neplynie. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż spotrebite─żovi uhradi┼ą do 14 dn├ş odo d┼ła znova uplatnenia reklam├ície v┼íetky n├íklady vynalo┼żen├ę na odborn├ę pos├║denie, ako aj v┼íetky s t├Żm s├║visiace ├║─Źelne vynalo┼żen├ę n├íklady. Znova uplatnen├║ reklam├íciu nemo┼żno zamietnu┼ą.

5.6.Spotrebite─ż m├í pr├ívo na ├║hradu nevyhnutn├Żch n├íkladov (najm├Ą po┼ítovn├ęho, ktor├ę uhradil pri odosielan├ş reklamovan├ęho tovaru), ktor├ę mu vznikli v s├║vislosti s uplatnen├şm opr├ívnen├Żch pr├ív zo zodpovednosti za vady tovarov a slu┼żieb. V pr├şpade odst├║penia od zmluvy z d├┤vodu chyby veci, alebo slu┼żby m├í spotrebite─ż tie┼ż pr├ívo na ├║hradu n├íkladov k tomuto odst├║peniu.

5.7.N├íle┼żitosti odborn├ęho pos├║denia v zmysle bodu 5.4 tohto ─Źl├ínku:

Odborn├ę pos├║denie mus├ş obsahova┼ą:

  1. a)identifik├íciu osoby, ktor├í vykon├íva odborn├ę pos├║denie,
  2. b)presn├║ identifik├íciu posudzovan├ęho v├Żrobku,
  3. c)popis stavu v├Żrobku,
  4. d)v├Żsledok pos├║denia,
  5. e)d├ítum vyhotovenia odborn├ęho pos├║denia.

5.8.Ak to charakter v├Żrobku umo┼ż┼łuje, spotrebite─ż Pred├ívaj├║cemu (ur─Źenej osobe) v├Żrobok odovzd├í pri uplatnen├ş reklam├ície. Ak povaha v├Żrobku neumo┼ż┼łuje doru─Źi┼ą v├Żrobok pred├ívaj├║cemu (ur─Źenej osobe), spotrebite─ż m├┤┼że pri uplatnen├ş reklam├ície po┼żadova┼ą odstr├ínenie vady na mieste, kde sa v├Żrobok nach├ídza alebo si s Pred├ívaj├║cim (ur─Źenou osobou) dohodn├║┼ą sp├┤sob prepravy v├Żrobku.

5.9.Doba od uplatnenia pr├íva zo zodpovednosti za vady a┼ż do doby, ke─Ć Kupuj├║ci po skon─Źen├ş opravy bol povinn├Ż vec prevzia┼ą, sa do z├íru─Źnej doby nepo─Ź├şta. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż vyda┼ą Kupuj├║cemu potvrdenie o tom, kedy pr├ívo uplatnil, ako aj o vykonan├ş opravy a o dobe jej trvania.

 

  1. Pr├íva Kupuj├║ceho pri uplatnen├ş pr├ív zo zodpovednosti za vady

6.1.Ak ide o vadu, ktor├║ mo┼żno odstr├íni┼ą, m├í Kupuj├║ci pr├ívo, aby bola bezplatne, v─Źas a riadne odstr├ínen├í. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż vadu bez zbyto─Źn├ęho odkladu odstr├íni┼ą.

 

6.2.Kupuj├║ci m├┤┼że namiesto odstr├ínenia vady po┼żadova┼ą v├Żmenu veci, alebo ak sa vada t├Żka len s├║─Źasti veci, v├Żmenu s├║─Źasti, ak t├Żm Pred├ívaj├║cemu nevznikn├║ neprimeran├ę n├íklady vzh─żadom na cenu tovaru alebo z├íva┼żnos┼ą vady.

 

6.3.Pred├ívaj├║ci m├┤┼że v┼żdy namiesto odstr├ínenia vady vymeni┼ą vadn├║ vec za bezvadn├║, ak to Kupuj├║cemu nesp├┤sob├ş z├íva┼żn├ę ┼ąa┼żkosti.

 

6.4.Ak ide o vadu, ktor├║ nemo┼żno odstr├íni┼ą a ktor├í br├íni tomu, aby sa vec mohla riadne u┼ż├şva┼ą ako vec bez vady, m├í Kupuj├║ci pr├ívo na v├Żmenu veci alebo m├í pr├ívo od zmluvy odst├║pi┼ą. Tie ist├ę pr├íva prisl├║chaj├║ Kupuj├║cemu, ak ide s├şce o odstr├ínite─żn├ę vady, ak v┼íak Kupuj├║ci nem├┤┼że pre op├Ątovn├ę vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre v├Ą─Ź┼í├ş po─Źet v├íd vec riadne u┼ż├şva┼ą.

 

6.5.Ak ide o in├ę neodstr├ínite─żn├ę vady, m├í Kupuj├║ci pr├ívo na primeran├║ z─żavu z ceny veci.

 

VII. Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

7.1.Tento Reklama─Źn├Ż poriadok tvor├ş neoddelite─żn├║ s├║─Źas┼ą V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok a Z├ísad a pou─Źenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov tohto Webov├ęho s├şdla. Dokumenty ÔÇô V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky a Z├ísady a pou─Źenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov tohto Webov├ęho s├şdla s├║ zverejnen├ę na dom├ęne Webov├ęho s├şdla Pred├ívaj├║ceho.

7.2.V pr├şpade zmeny v Reklama─Źnom poriadku, vz┼ąah medzi Kupuj├║cim a Pred├ívaj├║cim sa riadi pod─ża Reklama─Źn├ęho poriadku platn├ęho a ├║─Źinn├ęho pri uzatvoren├ş K├║pno-predajnej zmluvy, a to a┼ż do momentu jej z├íniku.

7.3.Tento Reklama─Źn├Ż poriadok je platn├Ż a ├║─Źinn├Ż momentom jeho zverejnenia na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ce d┼ła 01.07.2021

 

Tento eshop je certifikovan├Ż http://www.pravoeshopov.sk