Return policy

REKLAMA─îN├Ł PORIADOK

Internetov├ęho obchodu www.nightgearsolutions.eu

 

  1. V┼íeobecn├ę ustanovenia

1.1.Tento reklama─Źn├Ż poriadok je vydan├Ż v s├║lade so z├íkonom ─Ź. 40/1964 Zb. Ob─Źiansky z├íkonn├şk v platnom znen├ş (─Ćalej len ÔÇ×Ob─Źiansky z├íkonn├şkÔÇť), z├íkonom ─Ź. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite─ża v platnom znen├ş (─Ćalej iba ÔÇ×Z├íkon o ochrane spotrebite─żaÔÇť), z├íkona ─Ź.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho v platnom znen├ş a z├íkona ─Ź. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znen├ş. A upravuje pr├ívny vz┼ąah medzi Pred├ívaj├║cim, ktor├Żm je:

1.2.Pred├ívaj├║cim je spolo─Źnos┼ą

Obchodn├ę meno: PRIMANOX s. r. o.
S├şdlo: Jurka Langsfelda 715/47, Kremnica 967 01, Slovensk├í republika

Zap├şsan├í v registri Okresn├ęho s├║du Bansk├í Bystrica, Oddiel Sro, Vlo┼żka ─Ź├şslo 40894/S
I─îO: 53324048

DI─î: 2121389908

I─î DPH: SK2121389908
Bankov├Ż ├║─Źet: SK1110000001650033001

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

(─Ćalej aj ÔÇťPred├ívaj├║ciÔÇŁ) a ka┼żdou osobou, ktor├í je Kupuj├║cim tovaru, alebo slu┼żieb pon├║kan├ęho Pred├ívaj├║cim na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho, a ktor├í vystupuje v poz├şcii spotrebite─ża v zmysle ustanoven├ş V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok zverejnen├Żch na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho, tohto Reklama─Źn├ęho poriadku a pr├şslu┼ín├Żch z├íkonov definuj├║cich spotrebite─ża, v zmysle platnej legislat├şvy Slovenskej republiky, najm├Ą z├íkonov: Z├íkon ─Ź. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytnut├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho v platnom znen├ş, z├íkona ─Ź. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża v znen├ş neskor┼í├şch predpisov a z├íkona ─Ź. 40/1964 Z.z. Ob─Źiansky z├íkonn├şk v platnom znen├ş

1.3.Emailov├Ż kontakt a telefonick├Ż kontakt na Pred├ívaj├║ceho je:

Email: nightgearsolutions@gmail.com

Tel. ─Ź.: +421 950 440 012

 

1.4.Adresa k zasielaniu p├şsomnost├ş, reklam├íci├ş, odst├║pen├ş od zml├║v a.i. je:

PRIMANOX s. r. o., Jurka Langsfelda 715/47, 976 01 Kremnica, Slovenská republika

1.5.Tento Reklama─Źn├Ż poriadok upravuje pr├íva a povinnosti Kupuj├║ceho, ktor├Ż je spotrebite─ż pri uplat┼łovan├ş pr├ív z v├íd veci (tovaru), alebo slu┼żieb v zmysle uzatvorenej k├║pnej zmluvy na dia─żku s Pred├ívaj├║cim prostredn├şctvom elektronick├ęho obchodu Pred├ívaj├║ceho www.nightgearsolutions.eu

1.6.Kupuj├║cim je ka┼żd├í osoba (fyzick├í osoba alebo pr├ívnick├í osoba), ktor├í odoslala objedn├ívku prostredn├şctvom elektronick├ęho objedn├ívkov├ęho formul├íra vyu┼żit├şm webov├ęho s├şdla Pred├ívaj├║ceho, pr├şpadne ─Ćal┼í├şmi dia─żkovo-komunika─Źn├Żmi prostriedkami.

1.7. Spotrebite─żom je Kupuj├║ci, ktor├Ż je fyzickou osobou, a ktor├Ż pri uzatv├íran├ş k├║pnej zmluvy prostredn├şctvom Webov├ęho s├şdla Pred├ívaj├║ceho, nekon├í v r├ímci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti.

1.8.T├Żmto reklama─Źn├Żm poriadkom sa upravuj├║ pr├ívne vz┼ąahy medzi Kupuj├║cimi, ktor├ş s├║ spotrebite─żmi a Pred├ívaj├║cim. S v├Żnimkou uvedenou v bode 4.12. tohto Reklama─Źn├ęho poriadku (Vyhl├ísenie Pred├ívaj├║ceho o z├íru─Źnej dobe v pr├şpade ak Kupuj├║ci nevystupuje v postaven├ş spotrebite─ża).

1.9.Produkty (─Ćalej aj ÔÇ×VeciÔÇť) s├║ tovary, slu┼żby a elektronick├Ż obsah nedod├ívan├Ż na hmotnom nosi─Źi, ktor├ę s├║ ur─Źen├ę k predaju a z├írove┼ł s├║ zverejnen├ę na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho.

  1. Odkazy

2.1.Na vz┼ąahy zo zodpovednosti Pred├ívaj├║ceho za vady tovaru, alebo slu┼żieb (ako aj ─Ćal┼íie pr├ívne vz┼ąahy, ktor├ę m├┤┼żu zo zmluvn├ęho vz┼ąahu vyplyn├║┼ą) s fyzick├Żmi osobami, ktor├ę pri uzatv├íran├ş k├║pnej zmluvy nekonaj├║ v r├ímci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti (spotrebite─żmi), sa vz┼ąahuj├║ okrem v┼íeobecn├Żch ustanoven├ş z├íkona ─Ź.40/1964 Zb. Ob─Źiansky z├íkonn├şk v znen├ş neskor┼í├şch predpisov, aj osobitn├ę predpisy, najm├Ą z├íkon ─Ź. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytnut├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho a z├íkon ─Ź. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża.

2.2.Pr├ívne vz┼ąahy vypl├Żvaj├║ce z uplatnenia pr├ív zo zodpovednosti za vady medzi Pred├ívaj├║cim a Kupuj├║cim, ktor├Ż je pr├ívnick├í osoba alebo fyzick├í osoba podnikate─ż, ktor├Ż kon├í v r├ímci svojej podnikate─żskej ─Źinnosti /osoby, ktor├ę nie s├║ v postaven├ş spotrebite─ża/ sa riadia pod─ża z├íkona ─Ź. 513/1991 Zb. Obchodn├Ż z├íkonn├şk v platnom znen├ş. S v├Żnimkou uvedenou v bode 4.12. tohto Reklama─Źn├ęho poriadku (Vyhl├ísenie Pred├ívaj├║ceho o z├íru─Źnej dobe v pr├şpade ak Kupuj├║ci nevystupuje v postaven├ş spotrebite─ża).

2.3.V zmysle ┬ž3, ods. 1, p├şsm. n), Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z. Pred├ívaj├║ci informuje spotrebite─ża, ┼że neexistuj├║ ┼żiadne ┼ípeci├ílne pr├şslu┼ín├ę k├│dexy spr├ívania, ku ktor├Żm sa pred├ívaj├║ci zaviazal k ich dodr┼żiavaniu, pri─Źom k├│dexom spr├ívania sa rozumie dohoda, alebo s├║bor pravidiel, ktor├ę vymedzuj├║ spr├ívanie pred├ívaj├║ceho, ktor├Ż sa zaviazal dodr┼żiava┼ą tento k├│dex spr├ívania vo vz┼ąahu k jednej alebo viacer├Żm osobitn├Żm obchodn├Żm praktik├ím, alebo obchodn├Żm odvetviam, ak tieto nie s├║ ustanoven├ę z├íkonom, alebo in├Żm pr├ívnym predpisom alebo opatren├şm org├ínu verejnej spr├ívy), ktor├ę sa pred├ívaj├║ci zaviazal dodr┼żiava┼ą, a o sp├┤sobe, ak├Żm sa m├┤┼że spotrebite─ż s nimi obozn├ími┼ą, alebo z├şska┼ą ich znenie.

III. Zodpovednos┼ą Pred├ívaj├║ceho za vady produktov (tovarov a slu┼żieb)

3.1.Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż doda┼ą vec (tovar), alebo slu┼żbu v s├║lade s uzavretou k├║pnou zmluvou t.j. v po┼żadovanej akosti, mno┼żstve a bez v├íd (faktick├Żch, pr├ívnych).

3.2.Pred├ívaj├║ci zodpoved├í za vady, ktor├ę m├í predan├í vec, alebo slu┼żba pri prevzat├ş Kupuj├║cim. Ak nejde o pou┼żit├ę veci, zodpoved├í Pred├ívaj├║ci za vady, ktor├ę sa vyskytn├║ po prevzat├ş veci v z├íru─Źnej dobe (z├íruka). Pred├ívaj├║ci odpor├║─Źa Kupuj├║cemu aby vady tovarov, alebo slu┼żieb uplatnil u Pred├ívaj├║ceho bez zbyto─Źn├ęho odkladu. Pri pou┼żit├Żch veciach Pred├ívaj├║ci nezodpoved├í za vady vzniknut├ę ich pou┼żit├şm alebo opotreben├şm. Pri veciach pred├ívan├Żch za ni┼ż┼íiu cenu nezodpoved├í za vadu, pre ktor├║ bola dojednan├í ni┼ż┼íia cena.

3.3.Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż pred├ívan├║ vec, alebo slu┼żbu pred prevzat├şm prezrie┼ą.

  1. Z├íru─Źn├í doba

4.1.Z├íru─Źn├í doba je 24 mesiacov. Z├íru─Źn├í doba pokia─ż ide o pou┼żit├║ vec je 12 mesiacov. Z├íru─Źn├ę doby za─Ź├şnaj├║ plyn├║┼ą od prevzatia veci, alebo slu┼żby Kupuj├║cim.

4.2.Ak nejde o veci, ktor├ę sa r├Żchlo kazia, alebo o pou┼żit├ę veci, zodpoved├í Pred├ívaj├║ci za vady, ktor├ę sa vyskytn├║ po prevzat├ş veci v z├íru─Źnej dobe (z├íruka). Z├íru─Źn├í doba je 24 mesiacov. Ak je na pred├ívanej veci, jej obale alebo n├ívode k nej pripojenom vyzna─Źen├í lehota na pou┼żitie, neskon─Ź├ş sa z├íru─Źn├í doba pred uplynut├şm tejto lehoty.

4.3.Ak ide o pou┼żit├║ vec, Kupuj├║ci a Pred├ívaj├║ci sa m├┤┼żu dohodn├║┼ą aj na krat┼íej z├íru─Źnej dobe, nie v┼íak krat┼íej ne┼ż 12 mesiacov.

4.4.Pri veciach, ktor├ę s├║ ur─Źen├ę na to, aby sa u┼ż├şvali po dlh┼íiu dobu, ustanovuj├║ osobitn├ę predpisy z├íru─Źn├║ dobu dlh┼íiu ako 24 mesiacov. Z├íru─Źn├í doba presahuj├║ca 24 mesiacov sa m├┤┼że t├Żka┼ą i len niektorej s├║─Źiastky veci.

4.5.Na ┼żiados┼ą Kupuj├║ceho je Pred├ívaj├║ci povinn├Ż poskytn├║┼ą z├íruku p├şsomnou formou (z├íru─Źn├Ż list). Ak to povaha veci umo┼ż┼łuje, posta─Ź├ş namiesto z├íru─Źn├ęho listu vyda┼ą doklad o k├║pe.

4.6.Vyhl├ísen├şm v z├íru─Źnom liste vydanom Kupuj├║cemu alebo v reklame m├┤┼że Pred├ívaj├║ci poskytn├║┼ą z├íruku presahuj├║cu rozsah z├íruky ustanovenej v tomto z├íkone. V z├íru─Źnom liste ur─Ź├ş Pred├ívaj├║ci podmienky a rozsah tejto z├íruky.

4.7.Z├íru─Źn├ę doby za─Ź├şnaj├║ plyn├║┼ą od prevzatia veci Kupuj├║cim. Ak m├í k├║pen├║ vec uvies┼ą do prev├ídzky in├Ż podnikate─ż ne┼ż Pred├ívaj├║ci, za─Źne z├íru─Źn├í doba plyn├║┼ą a┼ż odo d┼ła uvedenia veci do prev├ídzky, pokia─ż Kupuj├║ci objednal uvedenie do prev├ídzky najnesk├┤r do troch t├Ż┼żd┼łov od prevzatia veci a riadne a v─Źas poskytol na vykonanie slu┼żby potrebn├║ s├║─Źinnos┼ą.

4.8.Ak d├┤jde k v├Żmene za nov├║ vec, za─Źne plyn├║┼ą z├íru─Źn├í doba znova od prevzatia novej veci.

4.9.Ak d├┤jde k v├Żmene ─Źasti novej veci, u ktorej to povaha veci dovo─żuje. Na uveden├║ ─Źas┼ą za─Źne plyn├║┼ą z├íru─Źn├í doba znova od prevzatia novej veci. To ist├ę plat├ş, ak d├┤jde k v├Żmene s├║─Źasti veci, na ktor├║ bola poskytnut├í z├íruka.

4.10.Pr├íva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktor├ę plat├ş z├íru─Źn├í doba, zanikn├║, ak sa neuplatnili v z├íru─Źnej dobe.

4.11.Z├íru─Źn├í doba sa predl┼żuje o dobu, po ktor├║ bol tovar v reklam├ícii. Pr├íva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktor├ę plat├ş z├íru─Źn├í doba, zanikn├║, ak neboli uplatnen├ę v z├íru─Źnej dobe.

4.12.V nadv├Ąznosti na ┬ž 429, ods. 2 z├íkona ─Ź. 513/1991 Zb. Obchodn├Ż z├íkonn├şk v platnom znen├ş, Pred├ívaj├║ci vyhlasuje, ┼że v pr├şpade d─║┼żky z├íru─Źnej doby v obchodn├Żch vz┼ąahoch medzi Pred├ívaj├║cim a Kupuj├║cim, ktor├Ż nevystupuje v postaven├ş spotrebite─ża, Pred├ívaj├║ci preber├í z├íruku za akos┼ą tovaru v d─║┼żke trvania 12 mesiacov. Z├íru─Źn├í doba za─Ź├şna plyn├║┼ą v zmysle ustanovenia ─îl. IV, bod 4.1 tohto Reklama─Źn├ęho poriadku.

  1. Postup pri uplat┼łovan├ş pr├ív zo zodpovednosti za vady (Reklam├ícia)

 

5.1.Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż uplatni┼ą pr├íva zo zodpovednosti za vady veci, tovaru, alebo slu┼żby na adrese: PRIMANOX s. r. o., Jurka Langsfelda 715/47, 976 01 Kremnica, Slovensk├í republika

Kupuj├║ci m├┤┼że v┼żdy vyu┼żi┼ą pr├ívo uplatni┼ą osobne reklam├íciu v ktorejko─żvek prev├ídzkarni Pred├ívaj├║ceho, v ktorej je prijatie reklam├ície vzh─żadom na povahu veci mo┼żn├ę, alebo v s├şdle Pred├ívaj├║ceho, alebo prostredn├şctvom tret├şch os├┤b napr. prepravn├ę spolo─Źnosti, z├ísielkov├ę spolo─Źnosti, Slovensk├í po┼íta a.i.. Pred├ívaj├║ci odpor├║─Źa Kupuj├║cim, aby k uplatneniu reklam├ície vyu┼żili tento Reklama─Źn├Ż formul├ír.

 

Pri reklam├ícii Pred├ívaj├║ci odpor├║─Źa Kupuj├║cemu dolo┼żi┼ą fakt├║ru, z├íru─Źn├Ż list, alebo in├Ż doklad preukazuj├║ci zak├║penie reklamovan├ęho tovaru, alebo slu┼żby u Pred├ívaj├║ceho. Kupuj├║cemu Pred├ívaj├║ci odpor├║─Źa, aby pri uplat┼łovan├ş reklam├ície op├şsal vadu tovaru, alebo slu┼żby.

5.1.1.V pr├şpade ak Kupuj├║ci reklamuje tovar, alebo slu┼żbu inak ako osobne, Pred├ívaj├║ci odpor├║─Źa Kupuj├║cemu, aby zasielal tovar spolu s detailn├Żm popisom vady tovaru, a dokladom preukazuj├║cim zak├║penie tovaru od Pred├ívaj├║ceho (napr├şklad doklad o zaplaten├ş, fakt├║ra, z├íru─Źn├Ż list), a to z d├┤vodu ur├Żchlenia reklama─Źn├ęho procesu.

5.1.2.Tovar v pr├şpade reklam├ície odpor├║─Źame zasiela┼ą doporu─Źenou formou. Tovar Pred├ívaj├║ci odpor├║─Źa nezasiela┼ą formou dobierky, ktor├í nebude zo strany Pred├ívaj├║ceho prevzat├í.

5.1.3.Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż pri uplatnen├ş reklam├ície vyda┼ą spotrebite─żovi potvrdenie. Ak je reklam├ícia uplatnen├í prostredn├şctvom prostriedkov dia─żkovej komunik├ície, Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż potvrdenie o uplatnen├ş reklam├ície doru─Źi┼ą spotrebite─żovi ihne─Ć; ak nie je mo┼żn├ę potvrdenie doru─Źi┼ą ihne─Ć, mus├ş sa doru─Źi┼ą bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r v┼íak spolu s dokladom o vybaven├ş reklam├ície; potvrdenie o uplatnen├ş reklam├ície sa nemus├ş doru─Źova┼ą, ak spotrebite─ż m├í mo┼żnos┼ą preuk├íza┼ą uplatnenie reklam├ície in├Żm sp├┤sobom.

5.1.4. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż o vybaven├ş reklam├ície vyda┼ą p├şsomn├Ż doklad najnesk├┤r do 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície, najnesk├┤r v┼íak spolu s dokladom o vybaven├ş reklam├ície, ak lehota na jej vybavenie za─Źala plyn├║┼ą odo d┼ła prevzatia predmetu reklam├ície pred├ívaj├║cim.

5.2.Vybaven├şm reklam├ície nie je dotknut├ę pr├ívo spotrebite─ża na n├íhradu ┼íkody pod─ża osobitn├ęho predpisu.

5.3.Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż ur─Źi┼ą sp├┤sob vybavenia reklam├ície pod─ża ┬ž 2 p├şsm. m) z├íkona ─Ź. 250/2007 Z. z. v platnom znen├ş (pod vybaven├şm reklam├ície sa rozumie ukon─Źenie reklama─Źn├ęho konania odovzdan├şm opraven├ęho v├Żrobku, v├Żmenou v├Żrobku, vr├íten├şm k├║pnej ceny v├Żrobku, vyplaten├şm primeranej z─żavy z ceny v├Żrobku, p├şsomn├í v├Żzva na prevzatie plnenia alebo jej od├┤vodnen├ę zamietnutie) ihne─Ć, v zlo┼żit├Żch pr├şpadoch najnesk├┤r do 3 pracovn├Żch dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície, v od├┤vodnen├Żch pr├şpadoch, najm├Ą ak sa vy┼żaduje zlo┼żit├ę technick├ę zhodnotenie stavu v├Żrobku alebo slu┼żby, najnesk├┤r do 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície. Po ur─Źen├ş sp├┤sobu vybavenia reklam├ície sa reklam├ícia vybav├ş ihne─Ć, v od├┤vodnen├Żch pr├şpadoch mo┼żno reklam├íciu vybavi┼ą aj nesk├┤r; vybavenie reklam├ície v┼íak nesmie trva┼ą dlh┼íie ako 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície. Ak k prevzatiu predmetu reklam├ície pred├ívaj├║cim d├┤jde v neskor┼í├ş de┼ł, ako je de┼ł uplatnenia reklam├ície, tak lehoty na vybavenie reklam├ície pod─ża tohto odseku za─Ź├şnaj├║ plyn├║┼ą odo d┼ła prevzatia predmetu reklam├ície pred├ívaj├║cim; najnesk├┤r v┼íak od momentu, kedy pred├ívaj├║ci znemo┼żn├ş alebo zabr├íni prevzatie predmetu reklam├ície. Po uplynut├ş lehoty na vybavenie reklam├ície m├í spotrebite─ż pr├ívo od zmluvy odst├║pi┼ą alebo m├í pr├ívo na v├Żmenu v├Żrobku (predmetu reklam├ície) za nov├Ż v├Żrobok.

5.4.Ak spotrebite─ż reklam├íciu v├Żrobku uplatnil po─Źas prv├Żch 12 mesiacov od k├║py, m├┤┼że Pred├ívaj├║ci vybavi┼ą reklam├íciu zamietnut├şm len na z├íklade odborn├ęho pos├║denia; bez oh─żadu na v├Żsledok odborn├ęho pos├║denia nemo┼żno od spotrebite─ża vy┼żadova┼ą ├║hradu n├íkladov na odborn├ę pos├║denie ani in├ę n├íklady s├║visiace s odborn├Żm pos├║den├şm. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż poskytn├║┼ą spotrebite─żovi k├│piu odborn├ęho pos├║denia od├┤vod┼łuj├║ceho zamietnutie reklam├ície najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła vybavenia reklam├ície.

5.5.Ak spotrebite─ż reklam├íciu v├Żrobku uplatnil po 12 mesiacoch od k├║py a Pred├ívaj├║ci ju zamietol, osoba, ktor├í reklam├íciu vybavila, je povinn├í v doklade o vybaven├ş reklam├ície uvies┼ą, komu m├┤┼że spotrebite─ż zasla┼ą v├Żrobok na odborn├ę pos├║denie. Ak je v├Żrobok zaslan├Ż na odborn├ę pos├║denie ur─Źenej osobe, n├íklady odborn├ęho pos├║denia, ako aj v┼íetky ostatn├ę s t├Żm s├║visiace ├║─Źelne vynalo┼żen├ę n├íklady zn├í┼ía Pred├ívaj├║ci bez oh─żadu na v├Żsledok odborn├ęho pos├║denia. Ak spotrebite─ż odborn├Żm pos├║den├şm preuk├í┼że zodpovednos┼ą Pred├ívaj├║ceho za vadu, m├┤┼że reklam├íciu uplatni┼ą znova; po─Źas vykon├ívania odborn├ęho pos├║denia z├íru─Źn├í doba neplynie. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż spotrebite─żovi uhradi┼ą do 14 dn├ş odo d┼ła znova uplatnenia reklam├ície v┼íetky n├íklady vynalo┼żen├ę na odborn├ę pos├║denie, ako aj v┼íetky s t├Żm s├║visiace ├║─Źelne vynalo┼żen├ę n├íklady. Znova uplatnen├║ reklam├íciu nemo┼żno zamietnu┼ą.

5.6.Spotrebite─ż m├í pr├ívo na ├║hradu nevyhnutn├Żch n├íkladov (najm├Ą po┼ítovn├ęho, ktor├ę uhradil pri odosielan├ş reklamovan├ęho tovaru), ktor├ę mu vznikli v s├║vislosti s uplatnen├şm opr├ívnen├Żch pr├ív zo zodpovednosti za vady tovarov a slu┼żieb. V pr├şpade odst├║penia od zmluvy z d├┤vodu chyby veci, alebo slu┼żby m├í spotrebite─ż tie┼ż pr├ívo na ├║hradu n├íkladov k tomuto odst├║peniu.

5.7.N├íle┼żitosti odborn├ęho pos├║denia v zmysle bodu 5.4 tohto ─Źl├ínku:

Odborn├ę pos├║denie mus├ş obsahova┼ą:

  1. a)identifik├íciu osoby, ktor├í vykon├íva odborn├ę pos├║denie,
  2. b)presn├║ identifik├íciu posudzovan├ęho v├Żrobku,
  3. c)popis stavu v├Żrobku,
  4. d)v├Żsledok pos├║denia,
  5. e)d├ítum vyhotovenia odborn├ęho pos├║denia.

5.8.Ak to charakter v├Żrobku umo┼ż┼łuje, spotrebite─ż Pred├ívaj├║cemu (ur─Źenej osobe) v├Żrobok odovzd├í pri uplatnen├ş reklam├ície. Ak povaha v├Żrobku neumo┼ż┼łuje doru─Źi┼ą v├Żrobok pred├ívaj├║cemu (ur─Źenej osobe), spotrebite─ż m├┤┼że pri uplatnen├ş reklam├ície po┼żadova┼ą odstr├ínenie vady na mieste, kde sa v├Żrobok nach├ídza alebo si s Pred├ívaj├║cim (ur─Źenou osobou) dohodn├║┼ą sp├┤sob prepravy v├Żrobku.

5.9.Doba od uplatnenia pr├íva zo zodpovednosti za vady a┼ż do doby, ke─Ć Kupuj├║ci po skon─Źen├ş opravy bol povinn├Ż vec prevzia┼ą, sa do z├íru─Źnej doby nepo─Ź├şta. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż vyda┼ą Kupuj├║cemu potvrdenie o tom, kedy pr├ívo uplatnil, ako aj o vykonan├ş opravy a o dobe jej trvania.

 

  1. Pr├íva Kupuj├║ceho pri uplatnen├ş pr├ív zo zodpovednosti za vady

6.1.Ak ide o vadu, ktor├║ mo┼żno odstr├íni┼ą, m├í Kupuj├║ci pr├ívo, aby bola bezplatne, v─Źas a riadne odstr├ínen├í. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż vadu bez zbyto─Źn├ęho odkladu odstr├íni┼ą.

 

6.2.Kupuj├║ci m├┤┼że namiesto odstr├ínenia vady po┼żadova┼ą v├Żmenu veci, alebo ak sa vada t├Żka len s├║─Źasti veci, v├Żmenu s├║─Źasti, ak t├Żm Pred├ívaj├║cemu nevznikn├║ neprimeran├ę n├íklady vzh─żadom na cenu tovaru alebo z├íva┼żnos┼ą vady.

 

6.3.Pred├ívaj├║ci m├┤┼że v┼żdy namiesto odstr├ínenia vady vymeni┼ą vadn├║ vec za bezvadn├║, ak to Kupuj├║cemu nesp├┤sob├ş z├íva┼żn├ę ┼ąa┼żkosti.

 

6.4.Ak ide o vadu, ktor├║ nemo┼żno odstr├íni┼ą a ktor├í br├íni tomu, aby sa vec mohla riadne u┼ż├şva┼ą ako vec bez vady, m├í Kupuj├║ci pr├ívo na v├Żmenu veci alebo m├í pr├ívo od zmluvy odst├║pi┼ą. Tie ist├ę pr├íva prisl├║chaj├║ Kupuj├║cemu, ak ide s├şce o odstr├ínite─żn├ę vady, ak v┼íak Kupuj├║ci nem├┤┼że pre op├Ątovn├ę vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre v├Ą─Ź┼í├ş po─Źet v├íd vec riadne u┼ż├şva┼ą.

 

6.5.Ak ide o in├ę neodstr├ínite─żn├ę vady, m├í Kupuj├║ci pr├ívo na primeran├║ z─żavu z ceny veci.

 

VII. Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

7.1.Tento Reklama─Źn├Ż poriadok tvor├ş neoddelite─żn├║ s├║─Źas┼ą V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok a Z├ísad a pou─Źenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov tohto Webov├ęho s├şdla. Dokumenty ÔÇô V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky a Z├ísady a pou─Źenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov tohto Webov├ęho s├şdla s├║ zverejnen├ę na dom├ęne Webov├ęho s├şdla Pred├ívaj├║ceho.

7.2.V pr├şpade zmeny v Reklama─Źnom poriadku, vz┼ąah medzi Kupuj├║cim a Pred├ívaj├║cim sa riadi pod─ża Reklama─Źn├ęho poriadku platn├ęho a ├║─Źinn├ęho pri uzatvoren├ş K├║pno-predajnej zmluvy, a to a┼ż do momentu jej z├íniku.

7.3.Tento Reklama─Źn├Ż poriadok je platn├Ż a ├║─Źinn├Ż momentom jeho zverejnenia na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ce d┼ła 01.07.2021

 

Tento eshop je certifikovan├Ż http://www.pravoeshopov.sk

 

 

Please log in again

We are sorry for interrupting your flow. Your CSRF token is probably not valid anymore. To keep you secure, we need you to log in again. Thank you for your understanding.

Thank you for your understanding.

Login