Terms and conditions

V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky

Internetov├ęho obchodu www.nightgearsolutions.eu

 1. ├Üvodn├ę ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1.T├Żmito V┼íeobecn├Żmi obchodn├Żmi podmienkami (─Ćalej aj ÔÇťVOPÔÇť) sa riadia pr├ívne vz┼ąahy medzi spolo─Źnos┼ąou

 

Obchodn├ę meno: PRIMANOX s. r. o.
S├şdlo: Kalin─Źiakova 6206/2, Bansk├í Bystrica 974 05, Slovensk├í republika

Zap├şsan├í v registri Okresn├ęho s├║du Bansk├í Bystrica, Oddiel Sro, Vlo┼żka ─Ź├şslo 40894/S
I─îO: 53324048

DI─î: 2121389908

I─î DPH: SK2121389908
Bankov├Ż ├║─Źet: SK1110000001650033001

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

(─Ćalej aj ÔÇťPred├ívaj├║ciÔÇŁ) a ka┼żdou osobou, ktor├í je Kupuj├║cim tovaru, alebo slu┼żieb pon├║kan├ęho Pred├ívaj├║cim na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho, a ktor├í vystupuje v poz├şcii spotrebite─ża v zmysle ─Ćal┼í├şch ustanoven├ş t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok a pr├şslu┼ín├Żch z├íkonov definuj├║cich spotrebite─ża, v r├ímci platnej legislat├şvy Slovenskej republiky najm├Ą z├íkonov: Z├íkon ─Ź. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytnut├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho v platnom znen├ş, Z├íkon ─Ź. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża v znen├ş neskor┼í├şch predpisov, Z├íkon ─Ź. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znen├ş, Z├íkon ─Ź. 40/1964 Z.z. Ob─Źiansky z├íkonn├şk v platnom znen├ş, Z├íkon ─Ź. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża v platnom znen├ş.

 

 

1.1.Emailov├Ż kontakt a telefonick├Ż kontakt na Pred├ívaj├║ceho je:

 

Email: nightgearsolutions@gmail.com

Tel. ─Ź.: +421 950 440 012

 

1.1.1.Adresa k zasielaniu p├şsomnost├ş, reklam├íci├ş, odst├║pen├ş od zml├║v a.i. je:

 

PRIMANOX s. r. o., Kalin─Źiakova 6206/2, 974 05 Bansk├í Bystrica, Slovensk├í republika

 

1.2.T├Żmito V┼íeobecn├Żmi obchodn├Żmi podmienkami sa upravuj├║ pr├ívne vz┼ąahy medzi Kupuj├║cimi, ktor├ş s├║ spotrebite─żmi a Pred├ívaj├║cim.

1.3.Pojem Internetov├Ż obchod je toto┼żn├Ż s pojmom Elektronick├Ż obchod a s pojmom Webov├ę s├şdlo.

2.Kupuj├║cim je ka┼żd├í osoba (fyzick├í osoba alebo pr├ívnick├í osoba), ktor├í odoslala objedn├ívku prostredn├şctvom elektronick├ęho objedn├ívkov├ęho formul├íra vyu┼żit├şm webov├ęho s├şdla Pred├ívaj├║ceho, pr├şpadne ─Ćal┼í├şmi dia─żkovo-komunika─Źn├Żmi prostriedkami.

2.1.Spotrebite─żom je Kupuj├║ci, ktor├Ż je fyzickou osobou, a ktor├Ż pri uzatv├íran├ş k├║pnej zmluvy prostredn├şctvom Webov├ęho s├şdla Pred├ívaj├║ceho, nekon├í v r├ímci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti.

2.2.Na zmluvn├ę vz┼ąahy (ako aj ─Ćal┼íie pr├ívne vz┼ąahy, ktor├ę m├┤┼żu zo zmluvn├ęho vz┼ąahu vyplyn├║┼ą) s Kupuj├║cimi, ktor├ş vystupuj├║ v postaven├ş pr├ívnick├Żch os├┤b, resp. s fyzick├Żmi osobamiÔÇô podnikate─żmi, ktor├ę konaj├║ v r├ímci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti /Kupuj├║cimi, ktor├ş nevystupuj├║ v postaven├ş spotrebite─ża/ sa vz┼ąahuj├║ ustanovenia z├íkona ─Ź. 513/1991 Zb. Obchodn├Ż z├íkonn├şk v platnom znen├ş.

2.3.Zmluvou uzavretou na dia─żku sa na ├║─Źely t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok rozumie zmluva medzi Pred├ívaj├║cim a spotrebite─żom dohodnut├í a uzavret├í v├Żlu─Źne prostredn├şctvom jedn├ęho alebo viacer├Żch prostriedkov dia─żkovej komunik├ície bez s├║─Źasnej fyzickej pr├ştomnosti Pred├ívaj├║ceho a spotrebite─ża, najm├Ą vyu┼żit├şm webov├ęho s├şdla pr├şpadne ─Ćal┼í├şmi dia─żkovo-komunika─Źn├Żmi prostriedkami.

2.4.Pojem K├║pna zmluva zah┼Ľ┼ła k├║pno-predajn├║ zmluvu, zmluvu o poskytnut├ş slu┼żby a zmluvu o poskytovan├ş elektronick├ęho obsahu nedod├ívan├ęho na hmotnom nosi─Źi.

3.Produkty (─Ćalej aj ÔÇ×VeciÔÇť) s├║ tovary, slu┼żby, ktor├ę s├║ ur─Źen├ę k predaju a z├írove┼ł s├║ zverejnen├ę na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho.

3.1.Pojem Tovar zah┼Ľ┼ła aj elektronick├Ż obsah nedod├ívan├Ż na hmotnom nosi─Źi.

4.Pred├ívaj├║ci je s├║─Źasne prev├ídzkovate─żom elektronick├ęho syst├ęmu, prostredn├şctvom ktor├ęho prev├ídzkuje webov├ę s├şdlo na dom├ęne s n├ízvom www.nightgearsolutions.eu

 

5.Pr├şslu┼ín├Żm org├ínom vykon├ívaj├║ci dozor nad z├íkonnos┼ąou v oblasti ochrany spotrebite─ża je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

so s├şdlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrick├Ż kraj

Doln├í 46, 974 00  Bansk├í Bystrica 1

Odbor v├Żkonu dozoru

tel. ─Ź. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73

fax ─Ź. 048/412 46 93

email: bb@soi.sk

webov├Ż odkaz na pod├ívanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 

6.S┼ąa┼żnosti, alebo podnety Kupuj├║ci m├┤┼że taktie┼ż adresova┼ą aj priamo Pred├ívaj├║cemu na adresu uveden├║ v ─îl. I, bod. 1.1.1. t├Żchto VOP. Pred├ívaj├║ci z├írove┼ł odpor├║─Źa Kupuj├║cim, aby s┼ąa┼żnosti a podnety (z d├┤vodu ur├Żchlenia vybavenia) Pred├ívaj├║cemu adresovali na emailov├║ adresu Pred├ívaj├║ceho: nightgearsolutions@gmail.com

Ak├íko─żvek s┼ąa┼żnos┼ą, alebo podnet bude Pred├ívaj├║cim pos├║den├í a vybaven├í do 10 pracovn├Żch dn├ş od jej prijatia. Pri─Źom o jej vybaven├ş Pred├ívaj├║ci informuje Kupuj├║ceho rovnakou formou, akou Kupuj├║ci s┼ąa┼żnos┼ą, alebo podnet Pred├ívaj├║cemu doru─Źil.

 

7.V zmysle ┬ž3, ods. 1, p├şsm. n), Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z. Pred├ívaj├║ci informuje spotrebite─ża, ┼że neexistuj├║ ┼żiadne ┼ípeci├ílne pr├şslu┼ín├ę k├│dexy spr├ívania, ku ktor├Żm sa Pred├ívaj├║ci zaviazal k ich dodr┼żiavaniu, pri─Źom k├│dexom spr├ívania sa rozumie dohoda, alebo s├║bor pravidiel, ktor├ę vymedzuj├║ spr├ívanie Pred├ívaj├║ceho, ktor├Ż sa zaviazal dodr┼żiava┼ą tento k├│dex spr├ívania vo vz┼ąahu k jednej alebo viacer├Żm osobitn├Żm obchodn├Żm praktik├ím, alebo obchodn├Żm odvetviam, ak tieto nie s├║ ustanoven├ę z├íkonom, alebo in├Żm pr├ívnym predpisom alebo opatren├şm org├ínu verejnej spr├ívy, ktor├ę sa Pred├ívaj├║ci zaviazal dodr┼żiava┼ą, a o sp├┤sobe, ak├Żm sa m├┤┼że spotrebite─ż s nimi obozn├ími┼ą, alebo z├şska┼ą ich znenie.

 

 1. Objedn├ívka produktu ÔÇô uzatvorenie k├║pnej zmluvy

 

1.N├ívrhom na uzatvorenie k├║pnej zmluvy zo strany Kupuj├║ceho, je odoslanie objedn├ívky produktov Kupuj├║cim realizovan├ę prostredn├şctvom elektronick├ęho objedn├ívkov├ęho formul├íra, vyu┼żit├şm webov├ęho s├şdla Pred├ívaj├║ceho, pr├şpadne ─Ćal┼í├şmi dia─żkovo-komunika─Źn├Żmi prostriedkami.

2.K uzavretiu k├║pnej zmluvy medzi Kupuj├║cim a Pred├ívaj├║cim doch├ídza momentom doru─Źenia potvrdenia o prijat├ş objedn├ívky Kupuj├║cemu, ktor├║ Kupuj├║ci vytvoril v zmysle ─îl. II., bod 1 t├Żchto VOP Pred├ívaj├║cim, (elektronicky na emailov├║ adresu Kupuj├║ceho, ktor├║ si zvolil Kupuj├║ci v procese vytv├írania objedn├ívky).

2.1. V pr├şpade ak si Kupuj├║ci zvol├ş ako formu platby, platbu prevodom na ├║─Źet Pred├ívaj├║ceho, k uzavretiu K├║pnej zmluvy doch├ídza momentom s├║─Źasn├ęho splnenia dvoch podmienok, a to:

2.1.1.Prip├şsania celkovej ceny objedn├ívky na ├║─Źet Pred├ívaj├║ceho.

2.1.2.Potvrden├şm objedn├ívky Kupuj├║ceho Pred├ívaj├║cim v zmysle ─îl. II, bod. 2 t├Żchto VOP.

2.1.3.V pr├şpade ak boli splnen├ę obe podmienky uveden├ę v bodoch 2.1.1. a 2.1.2. ─îl. II t├Żchto VOP. K uzatvoreniu K├║pnej zmluvy doch├ídza momentom splnenia podmienky, ktor├í bola splnen├í nesk├┤r.

3.K├║pna zmluva sa uzatv├íra na dobu ur─Źit├║ a zanik├í najm├Ą splnen├şm v┼íetk├Żch z├ív├Ązkov Pred├ívaj├║ceho a Kupuj├║ceho.

3.1.K├║pna zmluva m├┤┼że zanikn├║┼ą aj v in├Żch pr├ívnym poriadkom Slovenskej republiky vymedzen├Żch pr├şpadoch, a to najm├Ą dohodou zmluvn├Żch str├ín, odst├║pen├şm od zmluvy zo strany spotrebite─ża, alebo neuhraden├şm ceny objedn├ívky v lehote splatnosti.

4.Pred├ívaj├║ci informuje Kupuj├║ceho, ┼że v pr├şpade objednania produktov Kupuj├║cim, je objednanie spojen├ę s povinnos┼ąou platby pre Kupuj├║ceho, a to formou platby ak├║ si zvolil Kupuj├║ci.

III. K├║pna cena a platobn├ę podmienky

 

1.Cena tovarov a slu┼żieb objedn├ívan├Żch prostredn├şctvom Webov├ęho s├şdla Pred├ívaj├║ceho (─Ćalej len ÔÇ×k├║pna cenaÔÇť) je uveden├í samostatne pre ka┼żd├Ż produkt a je platn├í v momente vytvorenia objedn├ívky Kupuj├║cim.

 

2.Z├íkladn├Żm platidlom je mena euro.

 

3.K├║pna cena tovarov, alebo slu┼żieb uveden├Żch na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho je celkov├í cena tovarov, alebo slu┼żieb vr├ítane dane z pridanej hodnoty a v┼íetk├Żch ostatn├Żch dan├ş, pri─Źom je zrete─żne uveden├í na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho. V k├║pnej cene tovarov, alebo slu┼żieb nie s├║ zahrnut├ę dopravn├ę n├íklady, ani in├ę n├íklady s├║visiace s dodan├şm produktov. Pred├ívaj├║ci je platcom DPH / dane z pridanej hodnoty/.

 1. Sp├┤soby platby
 2. Za tovar a slu┼żby na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho m├┤┼żete plati┼ą t├Żmito sp├┤sobmi:

1.4.platba vkladom, alebo prevodom na ├║─Źet Pred├ívaj├║ceho ÔÇô cena 0 Eur s DPH

 1. Dodanie produktov

1.Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż splni┼ą objedn├ívku a doda┼ą Kupuj├║cemu tovary, alebo slu┼żby v lehote najnesk├┤r do 90 dn├ş odo d┼ła uzatvorenia k├║pnej zmluvy v zmysle ─Źl. II, bod 2 a n├ísl., t├Żchto VOP.

1.1.Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż doda┼ą produkty Kupuj├║cemu v objednanom mno┼żstve a kvalite spolu s da┼łov├Żmi dokladmi, ktor├ę sa vz┼ąahuj├║ k objedn├ívke, a in├Żmi dokladmi, ak existuj├║ a s├║ typick├ę pre dan├ę produkty pr├şpadne slu┼żby.

2.Miestom dodania objednan├ęho produktu je adresa uveden├í Kupuj├║cim v objedn├ívke.

3.Dodanie produktu Pred├ívaj├║ci uskuto─Źn├ş vlastn├Żmi prostriedkami k ruk├ím Kupuj├║ceho (alebo Kupuj├║cim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredn├şctvom tret├şch os├┤b (prepravn├Żch a z├ísielkov├Żch spolo─Źnost├ş).

4.Dodanie produktu je uskuto─Źnen├ę jeho prevzat├şm Kupuj├║cim (alebo Kupuj├║cim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

5.Pred├ívaj├║ci m├┤┼że zasla┼ą tovar ktor├Ż je okam┼żite dostupn├Ż Kupuj├║cemu a zvy┼ín├║ ─Źas┼ą objedn├ívky doru─Ź├ş dodato─Źne v lehote, ktor├í je v s├║lade s lehotou doru─Źenia pod─ża t├Żchto VOP, av┼íak len za predpokladu, ┼że Kupuj├║cemu t├Żmto konan├şm Pred├ívaj├║ceho nevznikn├║ ┼żiadne dodato─Źn├ę n├íklady, a len v pr├şpade ak st├Żm Kupuj├║ci s├║hlas├ş.

 

 1. Prevzatie produktu

 

1.Nebezpe─Źenstvo po┼íkodenia produktu a zodpovednos┼ą za ┼íkodu na produkte prech├ídza na Kupuj├║ceho a┼ż jeho riadnym prevzat├şm, pri─Źom nez├íle┼ż├ş na tom, ─Źi Kupuj├║ci prevezme produkt osobne alebo prostredn├şctvom poverenej / splnomocnenej tretej osoby. Pred├ívaj├║ci Kupuj├║cemu odpor├║─Źa aby si pri preberan├ş objedn├ívky skontroloval preberan├║ objedn├ívku.

2.Prevzat├şm produktu prech├ídza na Kupuj├║ceho vlastn├şctvo k├║pen├ęho produktu. Pri z├ísielkovom predaji prech├ídza vlastn├şctvo na Kupuj├║ceho prevzat├şm produktu Kupuj├║cim na mieste dodania n├şm ur─Źenom.

2.1.Kupuj├║ci m├í okrem in├ęho pr├ívo neprevzia┼ą dodan├Ż produkt od dopravcu, najm├Ą pokia─ż je dodan├í vec in├ęho typu alebo v pr├şpadoch /uveden├Ż v├Żpo─Źet je len demon┼ítrat├şvny, a nedot├Żka sa ─Ćal┼í├şch pr├ív Kupuj├║ceho neprevzia┼ą dodan├Ż produkt/:

 1. a) dodania produktu/produktov, ktor├ę s├║ v rozpore s uzavretou k├║pnou zmluvou
 2. b) dodania produktu/produktov, ktor├ę s├║ v po┼íkodenom obale alebo,
 3. c) dodania produktu/produktov, ktor├ę s├║ bez pr├şslu┼ín├Żch dokladov.

2.2.Pokia─ż d├┤jde k dodaniu produktu/produktov Kupuj├║cemu pod─ża p├şsm. a) bodu 2.1 tohto ─Źl├ínku, m├í Kupuj├║ci okrem in├ęho pr├ívo na to, aby mu Pred├ívaj├║ci bezplatne a bez zbyto─Źn├ęho odkladu dodal vec v s├║lade s dohodnut├Żmi podmienkami v k├║pnej zmluve, a to bu─Ć v├Żmenou produktu / produktov alebo ich opravou. Ak nie je tak├Żto postup mo┼żn├Ż, m├í pr├ívo Kupuj├║ci po┼żadova┼ą z─żavu z k├║pnej ceny alebo od zmluvy odst├║pi┼ą.

3.Pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo na riadne a v─Źasn├ę zaplatenie ceny objedn├ívky od Kupuj├║ceho za dodan├Ż tovar.

VII. Prepravn├ę ÔÇô sp├┤soby dopravy produktov a cena za ich dopravu 

 

1.Prepravn├ę n├íklady Pred├ívaj├║ceho nie s├║ zahrnut├ę v k├║pnej cene produktu uveden├ęho na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho.

 1. Sp├┤soby dopravy a cena za dopravu objednan├Żch produktov:

2.1. Formy Dopravy:

2.1.1.Pred├ívaj├║ci informuje Kupuj├║ceho o form├ích dopravy, ktor├ę si m├┤┼że Kupuj├║ci zvoli┼ą v priebehu n├íkupn├ęho procesu, a to pred uzatvoren├şm K├║pnej zmluvy v sekcii ÔÇ×N├íkupn├Ż Ko┼í├şkÔÇť

2.2.Ceny za Dopravu:

2.2.1.Pred├ívaj├║ci informuje Kupuj├║ceho o cen├ích za jednotliv├ę formy, v priebehu n├íkupn├ęho procesu, a to pred uzatvoren├şm K├║pnej zmluvy v sekcii ÔÇ×N├íkupn├Ż Ko┼í├şkÔÇť

VIII. Odst├║penie Kupuj├║ceho od k├║pnej zmluvy bez uvedenia d├┤vodu

1.Spotrebite─ż je opr├ívnen├Ż bez uvedenia d├┤vodu odst├║pi┼ą od zmluvy do 14 kalend├írnych  dn├ş odo d┼ła prevzatia tovaru, ak si Pred├ívaj├║ci riadne a v─Źas splnil informa─Źn├ę povinnosti pod─ża ┬ž  3 ods. 1 p├şsm. h). z├ík. ─Ź. 102/2014 Z.z.  v platnom znen├ş .

Ak Pred├ívaj├║ci v─Źas a riadne poskytol spotrebite─żovi inform├ície o pr├íve odst├║pi┼ą od zmluvy pod─ża ┬ž 3 ods. 1 p├şsm. h) z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z.)., spotrebite─ż je opr├ívnen├Ż aj bez uvedenia d├┤vodu odst├║pi┼ą od zmluvy uzavretej na dia─żku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho do 14 dn├ş odo d┼ła:

 

 1. a) prevzatia tovaru pod─ża ─Źl. VIII, bod 1.1. t├Żchto VOP v pr├şpade zml├║v, predmetom ktor├Żch je predaj tovaru,

 

 1. b) uzavretia zmluvy o poskytnut├ş slu┼żby alebo

 

 1. c) uzavretia zmluvy o poskytovan├ş elektronick├ęho obsahu nedod├ívan├ęho na hmotnom nosi─Źi.

 

1.1.Tovar sa pova┼żuje za prevzat├Ż spotrebite─żom okamihom, ke─Ć spotrebite─ż alebo n├şm ur─Źen├í tretia osoba s v├Żnimkou dopravcu prevezme v┼íetky ─Źasti objednan├ęho tovaru, alebo ak sa

 

 1. a) tovary objednan├ę spotrebite─żom v jednej objedn├ívke dod├ívaj├║ oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktor├Ż bol dodan├Ż ako posledn├Ż,

 

 1. b) dod├íva tovar pozost├ívaj├║ci z viacer├Żch dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledn├ęho dielu alebo posledn├ęho kusu,

 

 1. c) tovar dod├íva opakovane po─Źas vymedzen├ęho obdobia, okamihom prevzatia prv├ęho dodan├ęho tovaru.

 

1.1.1.Ak Pred├ívaj├║ci poskytol spotrebite─żovi inform├ície pod─ża ┬ž 3 ods. 1 p├şsm. h), z├ík. ─Ź. 102/2014 Z.z. v platnom znen├ş  a┼ż dodato─Źne, najnesk├┤r v┼íak do 12 mesiacov od za─Źatia plynutia lehoty na odst├║penie od zmluvy pod─ża ─Źl. VIII bod 1. t├Żchto VOP, lehota na odst├║penie od zmluvy uplynie po 14 d┼łoch odo d┼ła, ke─Ć Pred├ívaj├║ci dodato─Źne splnil informa─Źn├║ povinnos┼ą.

 

1.2.Ak Pred├ívaj├║ci neposkytol spotrebite─żovi inform├ície pod─ża ┬ž 3 ods. 1 p├şsm. h) z├ík. ─Ź. 102/2014 Z.z. v platnom znen├ş  ani v dodato─Źnej lehote pod─ża ─Źl. VIII bod 1.1.1. t├Żchto VOP, lehota na odst├║penie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 d┼łoch odo d┼ła za─Źatia plynutia lehoty na odst├║penie od zmluvy pod─ża odseku pod─ża ─Źl. VIII bod 1. t├Żchto VOP

 

1.3.Spotrebite─ż m├┤┼że odst├║pi┼ą od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred za─Źat├şm plynutia lehoty na odst├║penie od zmluvy.

 

2.Spotrebite─ż je povinn├Ż najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła odst├║penia od zmluvy zasla┼ą tovar sp├Ą┼ą alebo ho odovzda┼ą Pred├ívaj├║cemu alebo osobe poverenej Pred├ívaj├║cim na prevzatie tovaru. To neplat├ş, ak Pred├ívaj├║ci navrhne, ┼że si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredn├şctvom n├şm poverenej osoby. Lehota pod─ża prvej vety sa pova┼żuje za zachovan├║, ak bol tovar odovzdan├Ż na prepravu najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł lehoty. (┬ž10 ods. 1 z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z.).

 

3.Spotrebite─ż je povinn├Ż, ak toto pr├ívo chce vyu┼żi┼ą, odst├║penie od k├║pnej zmluvy ozn├ími┼ą najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł ur─Źenej lehoty Pred├ívaj├║cemu. Lehota na odst├║penie od zmluvy sa pova┼żuje za zachovan├║, ak ozn├ímenie o odst├║pen├ş od zmluvy bolo odoslan├ę Pred├ívaj├║cemu najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł lehoty na adresu Pred├ívaj├║ceho, ktor├í je:

PRIMANOX s. r. o., Kalin─Źiakova 6206/2, 974 05 Bansk├í Bystrica, Slovensk├í republika

Toto pr├ívo m├┤┼że spotrebite─ż uplatni┼ą aj v ktorejko─żvek prev├ídzkarni Pred├ívaj├║ceho. 

 

4.Odst├║penie od k├║pnej zmluvy mo┼żno u Pred├ívaj├║ceho uplatni┼ą v listinnej podobe alebo v podobe z├ípisu na inom trvanlivom nosi─Źi. Uplatnenie odst├║penia od zmluvy je mo┼żn├ę uskuto─Źni┼ą aj prostredn├şctvom Formul├íra na odst├║penie od zmluvy, ktor├Ż je spr├şstupnen├Ż na webovej str├ínke Pred├ívaj├║ceho. Spotrebite─ż je opr├ívnen├Ż od zmluvy odst├║pi┼ą aj ├║stne a to najm├Ą jednozna─Źne formulovan├Żm vyhl├ísen├şm spotrebite─ża vyjadruj├║ce jeho v├┤─żu odst├║pi┼ą od zmluvy.

5.Odst├║pen├şm od zmluvy s├║ si zmluvn├ę strany povinn├ę vr├íti┼ą navz├íjom poskytnut├ę plnenia. Spotrebite─ż zodpoved├í len za zn├ş┼żenie hodnoty tovaru, ktor├ę vzniklo v d├┤sledku tak├ęho zaobch├ídzania s tovarom, ktor├ę je nad r├ímec zaobch├ídzania potrebn├ęho na zistenie vlastnost├ş a funk─Źnosti tovaru. Spotrebite─ż nezodpoved├í za zn├ş┼żenie hodnoty tovaru, ak si Pred├ívaj├║ci nesplnil informa─Źn├║ povinnos┼ą o pr├íve spotrebite─ża odst├║pi┼ą od zmluvy pod─ża ┬ž 3 ods. 1 p├şsm. h).  Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z.

 

6.Spotrebite─ż m├┤┼że k odst├║peniu od zmluvy bez uvedenia d├┤vodu vyu┼żi┼ą formul├ír odst├║penia od k├║pnej zmluvy. Uveden├Ż formul├ír je vo─żne pr├şstupn├Ż na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho.

7.Ak spotrebite─ż od zmluvy odst├║pi v zmysle z├íkona ─Ź.102/2014 Z.z., zn├í┼ía n├íklady na vr├ítenie tovaru Pred├ívaj├║cemu pod─ża ┬ž 10 ods. 3 z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z., a ak odst├║pi od zmluvy uzavretej na dia─żku, aj n├íklady na vr├ítenie tovaru, ktor├Ż vzh─żadom na jeho povahu nie je mo┼żn├ę vr├íti┼ą prostredn├şctvom po┼íty, To neplat├ş, ak Pred├ívaj├║ci s├║hlasil, ┼że ich bude zn├í┼ía┼ą s├ím, alebo ak si nesplnil povinnos┼ą pod─ża ┬ž 3 ods. 1 p├şsm. i). z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z.

8.Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła doru─Źenia ozn├ímenia o odst├║pen├ş od zmluvy vr├íti┼ą spotrebite─żovi v┼íetky platby, ktor├ę od neho prijal na z├íklade zmluvy alebo v s├║vislosti s ┼łou, vr├ítane n├íkladov na dopravu, dodanie a po┼ítovn├ę a in├Żch n├íkladov a poplatkov; t├Żm nie je dotknut├ę ustanovenie ┬ž 8 ods. 5. Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. Z├íkon o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov

9.V zmysle ┬ž 9 ods. 3 Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. v platnom znen├ş., Pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż uhradi┼ą spotrebite─żovi dodato─Źn├ę n├íklady, ak si spotrebite─ż v├Żslovne zvolil in├Ż sp├┤sob doru─Źenia, ako je najlacnej┼í├ş be┼żn├Ż sp├┤sob doru─Źenia pon├║kan├Ż Pred├ívaj├║cim. Dodato─Źn├Żmi n├íkladmi sa rozumie rozdiel medzi n├íkladmi na doru─Źenie, ktor├ę si zvolil spotrebite─ż, a n├íkladmi na najlacnej┼í├ş be┼żn├Ż sp├┤sob doru─Źenia pon├║kan├Ż Pred├ívaj├║cim.

10.Z├ísielky poslan├ę v pr├şpade odst├║penia od k├║pnej zmluvy ako dobierka nebud├║ zo strany Pred├ívaj├║ceho prevzat├ę. Kupuj├║cim odpor├║─Źame zasiela┼ą z├ísielky doporu─Źene, alebo obdobnou formou bez uvedenia sumy dobierky.

 

11.Pri odst├║pen├ş od zmluvy zn├í┼ía spotrebite─ż iba n├íklady na vr├ítenie tovaru Pred├ívaj├║cemu alebo osobe poverenej Pred├ívaj├║cim na prevzatie tovaru. To neplat├ş, ak Pred├ívaj├║ci s├║hlasil, ┼że ich bude zn├í┼ía┼ą s├ím, alebo ak si nesplnil povinnos┼ą pod─ża ┬ž 3 ods. 1 p├şsm. i). Z├íkon o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov

12.Okrem povinnost├ş uveden├Żch v odsekoch 1, 3 a┼ż 5 a ┬ž 9 ods. 3 Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. uplatnenie pr├íva spotrebite─ża odst├║pi┼ą od zmluvy nesmie ma┼ą za n├ísledok vznik ─Ćal┼í├şch n├íkladov ani in├Żch povinnost├ş pre spotrebite─ża.

 

13.Pr├ívo na odst├║penie od zmluvy sa neuplat┼łuje pre tovary a slu┼żby, ktor├ę s├║ vymedzen├ę v ┬ž7 ods. 6 p├şsm. a) a┼ż l) z├íkona ─Ź. 102/2014. Z.z.

Konkr├ętne:

a)poskytnutie slu┼żby, ak sa jej poskytovanie za─Źalo s v├Żslovn├Żm s├║hlasom spotrebite─ża a spotrebite─ż vyhl├ísil, ┼że bol riadne pou─Źen├Ż o tom, ┼że vyjadren├şm tohto s├║hlasu str├íca pr├ívo na odst├║penie od zmluvy po ├║plnom poskytnut├ş slu┼żby, a ak do┼ílo k ├║pln├ęmu poskytnutiu slu┼żby,

b)predaj tovaru alebo poskytnutie slu┼żby, ktor├Żch cena z├ívis├ş od pohybu cien na finan─Źnom trhu, ktor├Ż Pred├ívaj├║ci nem├┤┼że ovplyvni┼ą a ku ktor├ęmu m├┤┼że d├┤js┼ą po─Źas plynutia lehoty na odst├║penie od zmluvy,

c)predaj tovaru zhotoven├ęho pod─ża osobitn├Żch po┼żiadaviek spotrebite─ża, tovaru vyroben├ęho na mieru alebo tovaru ur─Źen├ęho osobitne pre jedn├ęho spotrebite─ża,

d)predaj tovaru, ktor├Ż podlieha r├Żchlemu zn├ş┼żeniu akosti alebo skaze,

e)predaj tovaru uzavret├ęho v ochrannom obale, ktor├Ż nie je vhodn├ę vr├íti┼ą z d├┤vodu ochrany zdravia alebo z hygienick├Żch d├┤vodov a ktor├ęho ochrann├Ż obal bol po dodan├ş poru┼íen├Ż,

 1. f) predaj tovaru, ktor├Ż m├┤┼że by┼ą vzh─żadom na svoju povahu po dodan├ş neoddelite─żne zmie┼ían├Ż s in├Żm tovarom,

g)predaj alkoholick├Żch n├ípojov, ktor├Żch cena bola dohodnut├í v ─Źase uzavretia zmluvy, pri─Źom ich dodanie je mo┼żn├ę uskuto─Źni┼ą najsk├┤r po 30 d┼łoch a ich cena z├ívis├ş od pohybu cien na trhu, ktor├ę Pred├ívaj├║ci nem├┤┼że ovplyvni┼ą,

h)vykonanie naliehav├Żch opr├ív alebo ├║dr┼żby, o ktor├ę spotrebite─ż v├Żslovne po┼żiadal Pred├ívaj├║ceho; to neplat├ş pre zmluvy o slu┼żb├ích a zmluvy, ktor├Żch predmetom je predaj in├ęho tovaru ako n├íhradn├Żch dielov potrebn├Żch na vykonanie opravy alebo ├║dr┼żby, ak boli uzavret├ę po─Źas n├ív┼ítevy Pred├ívaj├║ceho u spotrebite─ża a spotrebite─ż si tieto slu┼żby alebo tovary vopred neobjednal,

i)predaj zvukov├Żch z├íznamov, obrazov├Żch z├íznamov, zvukovoobrazov├Żch z├íznamov alebo po─Ź├şta─Źov├ęho softv├ęru pred├ívan├Żch v ochrannom obale, ak spotrebite─ż tento obal rozbalil,

j)predaj periodickej tla─Źe s v├Żnimkou predaja na z├íklade dohody o predplatnom a predaj kn├şh nedod├ívan├Żch v ochrannom obale,

k)poskytnutie ubytovac├şch slu┼żieb na in├Ż ├║─Źel ako na ├║─Źel b├Żvania, preprava tovaru, n├íjom automobilov, poskytnutie stravovac├şch slu┼żieb alebo poskytnutie slu┼żieb s├║visiacich s ─Źinnos┼ąami v r├ímci vo─żn├ęho ─Źasu a pod─ża ktorej sa Pred├ívaj├║ci zav├Ązuje poskytn├║┼ą tieto slu┼żby v dohodnutom ─Źase alebo v dohodnutej lehote,

l)poskytovanie elektronick├ęho obsahu inak ako na hmotnom nosi─Źi, ak sa jeho poskytovanie za─Źalo s v├Żslovn├Żm s├║hlasom spotrebite─ża a spotrebite─ż vyhl├ísil, ┼że bol riadne pou─Źen├Ż o tom, ┼że vyjadren├şm tohto s├║hlasu str├íca pr├ívo na odst├║penie od zmluvy.

14.V pr├şpade odst├║penia od zmluvy Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż vr├íti┼ą spotrebite─żovi finan─Źn├ę prostriedky rovnakou formou, akou ich od spotrebite─ża obdr┼żal. Meni┼ą formu vr├ítenia finan─Źn├Żch prostriedkov spotrebite─żovi, je mo┼żn├ę len na z├íklade s├║hlasu spotrebite─ża.

15.Pri odst├║pen├ş od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż vr├íti┼ą spotrebite─żovi platby pod─ża ┬ž 9 odseku 1 z├íkona ─Ź. 102/2014. Z.z. pred t├Żm, ako mu je tovar doru─Źen├Ż alebo k├Żm spotrebite─ż nepreuk├í┼że zaslanie tovaru sp├Ą┼ą Pred├ívaj├║cemu, iba┼że Pred├ívaj├║ci navrhne, ┼że si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredn├şctvom n├şm poverenej osoby.

16.Ak spotrebite─ż odst├║pi od zmluvy o slu┼żb├ích a pred za─Źat├şm poskytovania slu┼żieb udelil v├Żslovn├Ż s├║hlas pod─ża ┬ž 4 ods. 6 z├íkona ─Ź. 102/2014. Z.z. v platnom znen├ş, spotrebite─ż je povinn├Ż uhradi┼ą Pred├ívaj├║cemu iba cenu za skuto─Źne poskytnut├ę plnenie do d┼ła doru─Źenia ozn├ímenia o odst├║pen├ş od zmluvy. Cena za skuto─Źne poskytnut├ę plnenie sa vypo─Ź├şta pomerne na z├íklade celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celkov├í cena dohodnut├í v zmluve nadhodnoten├í, cena za skuto─Źne poskytnut├ę plnenie sa vypo─Ź├şta na z├íklade trhovej ceny poskytnut├ęho plnenia.

 

17.Spotrebite─ż nie je povinn├Ż plati┼ą za

 

17.1.Slu┼żby poskytnut├ę po─Źas plynutia lehoty na odst├║penie od zmluvy bez oh─żadu na rozsah poskytnut├ęho plnenia, ak:

 

17.1.1.Pred├ívaj├║ci neposkytol spotrebite─żovi inform├ície pod─ża ┬ž 3 ods. 1 p├şsm. h) alebo p├şsm. j), Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. v platnom znen├ş

 

17.1.2.Spotrebite─ż neudelil Pred├ívaj├║cemu v├Żslovn├Ż s├║hlas so za─Źat├şm poskytovania slu┼żby pod─ża ┬ž 4 ods. 6, Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. v platnom znen├ş

 

17.2.├Üplne alebo ─Źiasto─Źne poskytnut├Ż elektronick├Ż obsah, ktor├Ż nie je dod├ívan├Ż na hmotnom nosi─Źi, ak:

 

17.2.1.Spotrebite─ż neudelil Pred├ívaj├║cemu v├Żslovn├Ż s├║hlas so za─Źat├şm poskytovania elektronick├ęho obsahu pod─ża ┬ž 4 ods. 8, Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. v platnom znen├ş

 

17.2.2.Spotrebite─ż nevyhl├ísil, ┼że bol riadne pou─Źen├Ż o tom, ┼że vyjadren├şm s├║hlasu pod─ża prv├ęho bodu str├íca pr├ívo na odst├║penie od zmluvy, alebo

 

17.2.3.Pred├ívaj├║ci neposkytol spotrebite─żovi potvrdenie v s├║lade s ┬ž 6 ods. 1 alebo ods. 2 p├şsm. b). Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. v platnom znen├ş

 

18.Ak na z├íklade zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho bol tovar dodan├Ż spotrebite─żovi domov v ─Źase uzavretia zmluvy a vzh─żadom na jeho povahu nie je mo┼żn├ę tovar odosla┼ą sp├Ą┼ą Pred├ívaj├║cemu po┼ítou, Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż zabezpe─Źi┼ą vyzdvihnutie tovaru na svoje n├íklady v lehote pod─ża ┬ž9 ods. 1. z├íkona ─Ź. 102/2014. Z.z., v platnom znen├ş

19.Pred├ívaj├║ci pou─Źuje Kupuj├║ceho, ┼że ak sa m├í na z├íklade zmluvy o slu┼żb├ích za─Źa┼ą poskytovanie slu┼żby pred uplynut├şm lehoty na odst├║penie od zmluvy alebo ak Kupuj├║ci o poskytovanie slu┼żby pred uplynut├şm lehoty na odst├║penie od zmluvy po┼żiada:

 

19.1.Kupuj├║ci udelen├şm s├║hlasu so za─Źat├şm poskytovania slu┼żby pred uplynut├şm lehoty na odst├║penie od zmluvy str├íca po ├║plnom poskytnut├ş slu┼żby pr├ívo na odst├║penie od zmluvy.

 

19.2.Pred├ívaj├║ci mus├ş disponova┼ą v├Żslovn├Żm s├║hlasom Kupuj├║ceho so za─Źat├şm poskytovania slu┼żby pred uplynut├şm lehoty na odst├║penie od zmluvy a vyhl├ísenie o tom, ┼że spotrebite─ż bol riadne pou─Źen├Ż pod─ża bodu 19.1. ─Źl├ínku VIII, t├Żchto VOP.

 

 1. Alternat├şvne rie┼íenie sporov

 

1.V pr├şpade, ┼że spotrebite─ż nie je spokojn├Ż so sp├┤sobom, ktor├Żm Pred├ívaj├║ci vybavil jeho reklam├íciu alebo sa domnieva, ┼że Pred├ívaj├║ci poru┼íil jeho pr├íva, Kupuj├║ci m├í pr├ívo obr├íti┼ą sa na Pred├ívaj├║ceho so ┼żiados┼ąou o n├ípravu. Ak Pred├ívaj├║ci na ┼żiados┼ą spotrebite─ża pod─ża predch├ídzaj├║cej vety odpovie zamietavo alebo na tak├║to ┼żiados┼ą neodpovie v lehote do 30 dn├ş odo d┼ła jej odoslania spotrebite─żom, spotrebite─ż m├í pr├ívo poda┼ą n├ívrh na za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia sporu pod─ża ustanovenia ┬ž 12 z├íkona ─Ź. 391/2015 Z.z. o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov v platnom znen├ş. Pr├şslu┼ín├Żm subjektom na alternat├şvne rie┼íenie spotrebite─żsk├Żch sporov s Pred├ívaj├║cim je Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia (kontakt n├íjdete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo in├í pr├şslu┼ín├í opr├ívnen├í pr├ívnick├í osoba zap├şsan├í v zozname subjektov alternat├şvneho rie┼íenia sporov vedenom Ministerstvom hospod├írska Slovenskej republiky (zoznam je dostupn├Ż na str├ínke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo na str├ínke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Kupuj├║ci m├í pr├ívo vo─żby, na ktor├Ż z uveden├Żch subjektov alternat├şvneho rie┼íenia sporov sa obr├íti. Kupuj├║ci m├┤┼że na podanie n├ívrhu na alternat├şvne rie┼íenie svojho spotrebite─żsk├ęho sporu pou┼żi┼ą platformu pre rie┼íenie sporov on-line, ktor├í je dostupn├í na webovej str├ínke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na internetovej  str├ínke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternat├şvne rie┼íenie sporov m├┤┼że vyu┼żi┼ą len Kupuj├║ci, ktor├Ż pri uzatv├íran├ş a plnen├ş zmluvy vystupuje v postaven├ş spotrebite─ża. Alternat├şvne rie┼íenie sporov sa t├Żka len sporu medzi spotrebite─żom a Pred├ívaj├║cim, vypl├Żvaj├║ceho zo spotrebite─żskej zmluvy alebo s├║visiaceho so spotrebite─żskou zmluvou. Alternat├şvne rie┼íenie sporov sa t├Żka len zml├║v uzatvoren├Żch na dia─żku. Subjekt alternat├şvneho rie┼íenia sporov m├┤┼że n├ívrh odmietnu┼ą, ak vy─Ź├şslite─żn├í hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS m├┤┼że od spotrebite─ża po┼żadova┼ą ├║hradu poplatku za za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia sporu maxim├ílne do v├Ż┼íky 5 EUR s DPH.

V┼íetky ─Ćal┼íie inform├ície oh─żadne alternat├şvneho rie┼íenia sporov medzi Pred├ívaj├║cim a Kupuj├║cim ÔÇô spotrebite─żom vypl├Żvaj├║cich z K├║pnej zmluvy ako spotrebite─żskej zmluvy alebo s├║visiacich s K├║pnou zmluvou ako spotrebite─żskou zmluvou s├║ uveden├ę na internetovej str├ínke Ministerstva hospod├írstva SR www.mhsr.sk a v z├íkone ─Ź. 391/2015 Z.z. o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov v platnom znen├ş.

 1. Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

1.Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo na zmenu V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok. Povinnos┼ą p├şsomn├ęho ozn├ímenia zmeny V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok je splnen├í jeho umiestnen├şm na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho. V pr├şpade zmeny vo V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienkach, vz┼ąah medzi Kupuj├║cim a Pred├ívaj├║cim sa riadi pod─ża V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok platn├Żch a ├║─Źinn├Żch pri uzatvoren├ş K├║pno-predajnej zmluvy, a to a┼ż do momentu jej z├íniku.

2.Na zmluvn├ę vz┼ąahy (ako aj ─Ćal┼íie pr├ívne vz┼ąahy, ktor├ę m├┤┼żu zo zmluvn├ęho vz┼ąahu vyplyn├║┼ą) s fyzick├Żmi osobami, ktor├ę pri uzatv├íran├ş k├║pnej zmluvy pod─ża t├Żchto VOP nekonaj├║ v r├ímci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti /spotrebite─żmi/, sa vz┼ąahuj├║ okrem v┼íeobecn├Żch ustanoven├ş z├íkona ─Ź.40/1964 Zb. Ob─Źiansky z├íkonn├şk v znen├ş neskor┼í├şch predpisov, aj osobitn├ę predpisy, najm├Ą z├íkon ─Ź. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytnut├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho a z├íkon ─Ź. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża.

3.Tieto V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky tvoria neoddelite─żn├║ s├║─Źas┼ą Reklama─Źn├ęho poriadku a Z├ísad a pou─Źenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov tohto Webov├ęho s├şdla. Dokumenty - Reklama─Źn├Ż poriadok a Z├ísady a pou─Źenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov tohto Webov├ęho s├şdla s├║ zverejnen├ę na dom├ęne Webov├ęho s├şdla Pred├ívaj├║ceho.

4.Tieto V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky nadob├║daj├║ platnos┼ą a ├║─Źinnos┼ą ich zverejnen├şm na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho 01.07.2021

 

Tento eshop je certifikovan├Ż http://www.pravoeshopov.sk