Terms and conditions

V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky

Internetov├ęho obchodu www.nightgearsolutions.eu

 1. ├Üvodn├ę ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1.T├Żmito V┼íeobecn├Żmi obchodn├Żmi podmienkami (─Ćalej aj ÔÇťVOPÔÇť) sa riadia pr├ívne vz┼ąahy medzi spolo─Źnos┼ąou

 

Obchodn├ę meno: PRIMANOX s. r. o.
S├şdlo: Jurka Langsfelda 715/47, Kremnica 967 01, Slovensk├í republika

Zap├şsan├í v registri Okresn├ęho s├║du Bansk├í Bystrica, Oddiel Sro, Vlo┼żka ─Ź├şslo 40894/S
I─îO: 53324048

DI─î: 2121389908

I─î DPH: SK2121389908
Bankov├Ż ├║─Źet: SK1110000001650033001

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

(─Ćalej aj ÔÇťPred├ívaj├║ciÔÇŁ) a ka┼żdou osobou, ktor├í je Kupuj├║cim tovaru, alebo slu┼żieb pon├║kan├ęho Pred├ívaj├║cim na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho, a ktor├í vystupuje v poz├şcii spotrebite─ża v zmysle ─Ćal┼í├şch ustanoven├ş t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok a pr├şslu┼ín├Żch z├íkonov definuj├║cich spotrebite─ża, v r├ímci platnej legislat├şvy Slovenskej republiky najm├Ą z├íkonov: Z├íkon ─Ź. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytnut├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho v platnom znen├ş, Z├íkon ─Ź. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża v znen├ş neskor┼í├şch predpisov, Z├íkon ─Ź. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znen├ş, Z├íkon ─Ź. 40/1964 Z.z. Ob─Źiansky z├íkonn├şk v platnom znen├ş, Z├íkon ─Ź. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża v platnom znen├ş.

 

 

1.1.Emailov├Ż kontakt a telefonick├Ż kontakt na Pred├ívaj├║ceho je:

 

Email: nightgearsolutions@gmail.com

Tel. ─Ź.: +421 950 440 012

 

1.1.1.Adresa k zasielaniu p├şsomnost├ş, reklam├íci├ş, odst├║pen├ş od zml├║v a.i. je:

 

PRIMANOX s. r. o., Jurka Langsfelda 715/47, 976 01 Kremnica, Slovenská republika

 

1.2.T├Żmito V┼íeobecn├Żmi obchodn├Żmi podmienkami sa upravuj├║ pr├ívne vz┼ąahy medzi Kupuj├║cimi, ktor├ş s├║ spotrebite─żmi a Pred├ívaj├║cim.

1.3.Pojem Internetov├Ż obchod je toto┼żn├Ż s pojmom Elektronick├Ż obchod a s pojmom Webov├ę s├şdlo.

2.Kupuj├║cim je ka┼żd├í osoba (fyzick├í osoba alebo pr├ívnick├í osoba), ktor├í odoslala objedn├ívku prostredn├şctvom elektronick├ęho objedn├ívkov├ęho formul├íra vyu┼żit├şm webov├ęho s├şdla Pred├ívaj├║ceho, pr├şpadne ─Ćal┼í├şmi dia─żkovo-komunika─Źn├Żmi prostriedkami.

2.1.Spotrebite─żom je Kupuj├║ci, ktor├Ż je fyzickou osobou, a ktor├Ż pri uzatv├íran├ş k├║pnej zmluvy prostredn├şctvom Webov├ęho s├şdla Pred├ívaj├║ceho, nekon├í v r├ímci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti.

2.2.Na zmluvn├ę vz┼ąahy (ako aj ─Ćal┼íie pr├ívne vz┼ąahy, ktor├ę m├┤┼żu zo zmluvn├ęho vz┼ąahu vyplyn├║┼ą) s Kupuj├║cimi, ktor├ş vystupuj├║ v postaven├ş pr├ívnick├Żch os├┤b, resp. s fyzick├Żmi osobamiÔÇô podnikate─żmi, ktor├ę konaj├║ v r├ímci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti /Kupuj├║cimi, ktor├ş nevystupuj├║ v postaven├ş spotrebite─ża/ sa vz┼ąahuj├║ ustanovenia z├íkona ─Ź. 513/1991 Zb. Obchodn├Ż z├íkonn├şk v platnom znen├ş.

2.3.Zmluvou uzavretou na dia─żku sa na ├║─Źely t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok rozumie zmluva medzi Pred├ívaj├║cim a spotrebite─żom dohodnut├í a uzavret├í v├Żlu─Źne prostredn├şctvom jedn├ęho alebo viacer├Żch prostriedkov dia─żkovej komunik├ície bez s├║─Źasnej fyzickej pr├ştomnosti Pred├ívaj├║ceho a spotrebite─ża, najm├Ą vyu┼żit├şm webov├ęho s├şdla pr├şpadne ─Ćal┼í├şmi dia─żkovo-komunika─Źn├Żmi prostriedkami.

2.4.Pojem K├║pna zmluva zah┼Ľ┼ła k├║pno-predajn├║ zmluvu, zmluvu o poskytnut├ş slu┼żby a zmluvu o poskytovan├ş elektronick├ęho obsahu nedod├ívan├ęho na hmotnom nosi─Źi.

3.Produkty (─Ćalej aj ÔÇ×VeciÔÇť) s├║ tovary, slu┼żby, ktor├ę s├║ ur─Źen├ę k predaju a z├írove┼ł s├║ zverejnen├ę na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho.

3.1.Pojem Tovar zah┼Ľ┼ła aj elektronick├Ż obsah nedod├ívan├Ż na hmotnom nosi─Źi.

4.Pred├ívaj├║ci je s├║─Źasne prev├ídzkovate─żom elektronick├ęho syst├ęmu, prostredn├şctvom ktor├ęho prev├ídzkuje webov├ę s├şdlo na dom├ęne s n├ízvom www.nightgearsolutions.eu

 

5.Pr├şslu┼ín├Żm org├ínom vykon├ívaj├║ci dozor nad z├íkonnos┼ąou v oblasti ochrany spotrebite─ża je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

so s├şdlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrick├Ż kraj

Doln├í 46, 974 00  Bansk├í Bystrica 1

Odbor v├Żkonu dozoru

tel. ─Ź. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73

fax ─Ź. 048/412 46 93

email: bb@soi.sk

webov├Ż odkaz na pod├ívanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 

6.S┼ąa┼żnosti, alebo podnety Kupuj├║ci m├┤┼że taktie┼ż adresova┼ą aj priamo Pred├ívaj├║cemu na adresu uveden├║ v ─îl. I, bod. 1.1.1. t├Żchto VOP. Pred├ívaj├║ci z├írove┼ł odpor├║─Źa Kupuj├║cim, aby s┼ąa┼żnosti a podnety (z d├┤vodu ur├Żchlenia vybavenia) Pred├ívaj├║cemu adresovali na emailov├║ adresu Pred├ívaj├║ceho: nightgearsolutions@gmail.com

Ak├íko─żvek s┼ąa┼żnos┼ą, alebo podnet bude Pred├ívaj├║cim pos├║den├í a vybaven├í do 10 pracovn├Żch dn├ş od jej prijatia. Pri─Źom o jej vybaven├ş Pred├ívaj├║ci informuje Kupuj├║ceho rovnakou formou, akou Kupuj├║ci s┼ąa┼żnos┼ą, alebo podnet Pred├ívaj├║cemu doru─Źil.

 

7.V zmysle ┬ž3, ods. 1, p├şsm. n), Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z. Pred├ívaj├║ci informuje spotrebite─ża, ┼że neexistuj├║ ┼żiadne ┼ípeci├ílne pr├şslu┼ín├ę k├│dexy spr├ívania, ku ktor├Żm sa Pred├ívaj├║ci zaviazal k ich dodr┼żiavaniu, pri─Źom k├│dexom spr├ívania sa rozumie dohoda, alebo s├║bor pravidiel, ktor├ę vymedzuj├║ spr├ívanie Pred├ívaj├║ceho, ktor├Ż sa zaviazal dodr┼żiava┼ą tento k├│dex spr├ívania vo vz┼ąahu k jednej alebo viacer├Żm osobitn├Żm obchodn├Żm praktik├ím, alebo obchodn├Żm odvetviam, ak tieto nie s├║ ustanoven├ę z├íkonom, alebo in├Żm pr├ívnym predpisom alebo opatren├şm org├ínu verejnej spr├ívy, ktor├ę sa Pred├ívaj├║ci zaviazal dodr┼żiava┼ą, a o sp├┤sobe, ak├Żm sa m├┤┼że spotrebite─ż s nimi obozn├ími┼ą, alebo z├şska┼ą ich znenie.

 

 1. Objedn├ívka produktu ÔÇô uzatvorenie k├║pnej zmluvy

 

1.N├ívrhom na uzatvorenie k├║pnej zmluvy zo strany Kupuj├║ceho, je odoslanie objedn├ívky produktov Kupuj├║cim realizovan├ę prostredn├şctvom elektronick├ęho objedn├ívkov├ęho formul├íra, vyu┼żit├şm webov├ęho s├şdla Pred├ívaj├║ceho, pr├şpadne ─Ćal┼í├şmi dia─żkovo-komunika─Źn├Żmi prostriedkami.

2.K uzavretiu k├║pnej zmluvy medzi Kupuj├║cim a Pred├ívaj├║cim doch├ídza momentom doru─Źenia potvrdenia o prijat├ş objedn├ívky Kupuj├║cemu, ktor├║ Kupuj├║ci vytvoril v zmysle ─îl. II., bod 1 t├Żchto VOP Pred├ívaj├║cim, (elektronicky na emailov├║ adresu Kupuj├║ceho, ktor├║ si zvolil Kupuj├║ci v procese vytv├írania objedn├ívky).

2.1. V pr├şpade ak si Kupuj├║ci zvol├ş ako formu platby, platbu prevodom na ├║─Źet Pred├ívaj├║ceho, k uzavretiu K├║pnej zmluvy doch├ídza momentom s├║─Źasn├ęho splnenia dvoch podmienok, a to:

2.1.1.Prip├şsania celkovej ceny objedn├ívky na ├║─Źet Pred├ívaj├║ceho.

2.1.2.Potvrden├şm objedn├ívky Kupuj├║ceho Pred├ívaj├║cim v zmysle ─îl. II, bod. 2 t├Żchto VOP.

2.1.3.V pr├şpade ak boli splnen├ę obe podmienky uveden├ę v bodoch 2.1.1. a 2.1.2. ─îl. II t├Żchto VOP. K uzatvoreniu K├║pnej zmluvy doch├ídza momentom splnenia podmienky, ktor├í bola splnen├í nesk├┤r.

3.K├║pna zmluva sa uzatv├íra na dobu ur─Źit├║ a zanik├í najm├Ą splnen├şm v┼íetk├Żch z├ív├Ązkov Pred├ívaj├║ceho a Kupuj├║ceho.

3.1.K├║pna zmluva m├┤┼że zanikn├║┼ą aj v in├Żch pr├ívnym poriadkom Slovenskej republiky vymedzen├Żch pr├şpadoch, a to najm├Ą dohodou zmluvn├Żch str├ín, odst├║pen├şm od zmluvy zo strany spotrebite─ża, alebo neuhraden├şm ceny objedn├ívky v lehote splatnosti.

4.Pred├ívaj├║ci informuje Kupuj├║ceho, ┼że v pr├şpade objednania produktov Kupuj├║cim, je objednanie spojen├ę s povinnos┼ąou platby pre Kupuj├║ceho, a to formou platby ak├║ si zvolil Kupuj├║ci.

III. K├║pna cena a platobn├ę podmienky

 

1.Cena tovarov a slu┼żieb objedn├ívan├Żch prostredn├şctvom Webov├ęho s├şdla Pred├ívaj├║ceho (─Ćalej len ÔÇ×k├║pna cenaÔÇť) je uveden├í samostatne pre ka┼żd├Ż produkt a je platn├í v momente vytvorenia objedn├ívky Kupuj├║cim.

 

2.Z├íkladn├Żm platidlom je mena euro.

 

3.K├║pna cena tovarov, alebo slu┼żieb uveden├Żch na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho je celkov├í cena tovarov, alebo slu┼żieb vr├ítane dane z pridanej hodnoty a v┼íetk├Żch ostatn├Żch dan├ş, pri─Źom je zrete─żne uveden├í na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho. V k├║pnej cene tovarov, alebo slu┼żieb nie s├║ zahrnut├ę dopravn├ę n├íklady, ani in├ę n├íklady s├║visiace s dodan├şm produktov. Pred├ívaj├║ci je platcom DPH / dane z pridanej hodnoty/.

 1. Sp├┤soby platby
 2. Za tovar a slu┼żby na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho m├┤┼żete plati┼ą t├Żmito sp├┤sobmi:

1.4.platba vkladom, alebo prevodom na ├║─Źet Pred├ívaj├║ceho ÔÇô cena 0 Eur s DPH

 1. Dodanie produktov

1.Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż splni┼ą objedn├ívku a doda┼ą Kupuj├║cemu tovary, alebo slu┼żby v lehote najnesk├┤r do 90 dn├ş odo d┼ła uzatvorenia k├║pnej zmluvy v zmysle ─Źl. II, bod 2 a n├ísl., t├Żchto VOP.

1.1.Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż doda┼ą produkty Kupuj├║cemu v objednanom mno┼żstve a kvalite spolu s da┼łov├Żmi dokladmi, ktor├ę sa vz┼ąahuj├║ k objedn├ívke, a in├Żmi dokladmi, ak existuj├║ a s├║ typick├ę pre dan├ę produkty pr├şpadne slu┼żby.

2.Miestom dodania objednan├ęho produktu je adresa uveden├í Kupuj├║cim v objedn├ívke.

3.Dodanie produktu Pred├ívaj├║ci uskuto─Źn├ş vlastn├Żmi prostriedkami k ruk├ím Kupuj├║ceho (alebo Kupuj├║cim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredn├şctvom tret├şch os├┤b (prepravn├Żch a z├ísielkov├Żch spolo─Źnost├ş).

4.Dodanie produktu je uskuto─Źnen├ę jeho prevzat├şm Kupuj├║cim (alebo Kupuj├║cim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

5.Pred├ívaj├║ci m├┤┼że zasla┼ą tovar ktor├Ż je okam┼żite dostupn├Ż Kupuj├║cemu a zvy┼ín├║ ─Źas┼ą objedn├ívky doru─Ź├ş dodato─Źne v lehote, ktor├í je v s├║lade s lehotou doru─Źenia pod─ża t├Żchto VOP, av┼íak len za predpokladu, ┼że Kupuj├║cemu t├Żmto konan├şm Pred├ívaj├║ceho nevznikn├║ ┼żiadne dodato─Źn├ę n├íklady, a len v pr├şpade ak st├Żm Kupuj├║ci s├║hlas├ş.

 

 1. Prevzatie produktu

 

1.Nebezpe─Źenstvo po┼íkodenia produktu a zodpovednos┼ą za ┼íkodu na produkte prech├ídza na Kupuj├║ceho a┼ż jeho riadnym prevzat├şm, pri─Źom nez├íle┼ż├ş na tom, ─Źi Kupuj├║ci prevezme produkt osobne alebo prostredn├şctvom poverenej / splnomocnenej tretej osoby. Pred├ívaj├║ci Kupuj├║cemu odpor├║─Źa aby si pri preberan├ş objedn├ívky skontroloval preberan├║ objedn├ívku.

2.Prevzat├şm produktu prech├ídza na Kupuj├║ceho vlastn├şctvo k├║pen├ęho produktu. Pri z├ísielkovom predaji prech├ídza vlastn├şctvo na Kupuj├║ceho prevzat├şm produktu Kupuj├║cim na mieste dodania n├şm ur─Źenom.

2.1.Kupuj├║ci m├í okrem in├ęho pr├ívo neprevzia┼ą dodan├Ż produkt od dopravcu, najm├Ą pokia─ż je dodan├í vec in├ęho typu alebo v pr├şpadoch /uveden├Ż v├Żpo─Źet je len demon┼ítrat├şvny, a nedot├Żka sa ─Ćal┼í├şch pr├ív Kupuj├║ceho neprevzia┼ą dodan├Ż produkt/:

 1. a) dodania produktu/produktov, ktor├ę s├║ v rozpore s uzavretou k├║pnou zmluvou
 2. b) dodania produktu/produktov, ktor├ę s├║ v po┼íkodenom obale alebo,
 3. c) dodania produktu/produktov, ktor├ę s├║ bez pr├şslu┼ín├Żch dokladov.

2.2.Pokia─ż d├┤jde k dodaniu produktu/produktov Kupuj├║cemu pod─ża p├şsm. a) bodu 2.1 tohto ─Źl├ínku, m├í Kupuj├║ci okrem in├ęho pr├ívo na to, aby mu Pred├ívaj├║ci bezplatne a bez zbyto─Źn├ęho odkladu dodal vec v s├║lade s dohodnut├Żmi podmienkami v k├║pnej zmluve, a to bu─Ć v├Żmenou produktu / produktov alebo ich opravou. Ak nie je tak├Żto postup mo┼żn├Ż, m├í pr├ívo Kupuj├║ci po┼żadova┼ą z─żavu z k├║pnej ceny alebo od zmluvy odst├║pi┼ą.

3.Pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo na riadne a v─Źasn├ę zaplatenie ceny objedn├ívky od Kupuj├║ceho za dodan├Ż tovar.

VII. Prepravn├ę ÔÇô sp├┤soby dopravy produktov a cena za ich dopravu 

 

1.Prepravn├ę n├íklady Pred├ívaj├║ceho nie s├║ zahrnut├ę v k├║pnej cene produktu uveden├ęho na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho.

 1. Sp├┤soby dopravy a cena za dopravu objednan├Żch produktov:

2.1. Formy Dopravy:

2.1.1.Pred├ívaj├║ci informuje Kupuj├║ceho o form├ích dopravy, ktor├ę si m├┤┼że Kupuj├║ci zvoli┼ą v priebehu n├íkupn├ęho procesu, a to pred uzatvoren├şm K├║pnej zmluvy v sekcii ÔÇ×N├íkupn├Ż Ko┼í├şkÔÇť

2.2.Ceny za Dopravu:

2.2.1.Pred├ívaj├║ci informuje Kupuj├║ceho o cen├ích za jednotliv├ę formy, v priebehu n├íkupn├ęho procesu, a to pred uzatvoren├şm K├║pnej zmluvy v sekcii ÔÇ×N├íkupn├Ż Ko┼í├şkÔÇť

VIII. Odst├║penie Kupuj├║ceho od k├║pnej zmluvy bez uvedenia d├┤vodu

1.Spotrebite─ż je opr├ívnen├Ż bez uvedenia d├┤vodu odst├║pi┼ą od zmluvy do 14 kalend├írnych  dn├ş odo d┼ła prevzatia tovaru, ak si Pred├ívaj├║ci riadne a v─Źas splnil informa─Źn├ę povinnosti pod─ża ┬ž  3 ods. 1 p├şsm. h). z├ík. ─Ź. 102/2014 Z.z.  v platnom znen├ş .

Ak Pred├ívaj├║ci v─Źas a riadne poskytol spotrebite─żovi inform├ície o pr├íve odst├║pi┼ą od zmluvy pod─ża ┬ž 3 ods. 1 p├şsm. h) z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z.)., spotrebite─ż je opr├ívnen├Ż aj bez uvedenia d├┤vodu odst├║pi┼ą od zmluvy uzavretej na dia─żku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho do 14 dn├ş odo d┼ła:

 

 1. a) prevzatia tovaru pod─ża ─Źl. VIII, bod 1.1. t├Żchto VOP v pr├şpade zml├║v, predmetom ktor├Żch je predaj tovaru,

 

 1. b) uzavretia zmluvy o poskytnut├ş slu┼żby alebo

 

 1. c) uzavretia zmluvy o poskytovan├ş elektronick├ęho obsahu nedod├ívan├ęho na hmotnom nosi─Źi.

 

1.1.Tovar sa pova┼żuje za prevzat├Ż spotrebite─żom okamihom, ke─Ć spotrebite─ż alebo n├şm ur─Źen├í tretia osoba s v├Żnimkou dopravcu prevezme v┼íetky ─Źasti objednan├ęho tovaru, alebo ak sa

 

 1. a) tovary objednan├ę spotrebite─żom v jednej objedn├ívke dod├ívaj├║ oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktor├Ż bol dodan├Ż ako posledn├Ż,

 

 1. b) dod├íva tovar pozost├ívaj├║ci z viacer├Żch dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledn├ęho dielu alebo posledn├ęho kusu,

 

 1. c) tovar dod├íva opakovane po─Źas vymedzen├ęho obdobia, okamihom prevzatia prv├ęho dodan├ęho tovaru.

 

1.1.1.Ak Pred├ívaj├║ci poskytol spotrebite─żovi inform├ície pod─ża ┬ž 3 ods. 1 p├şsm. h), z├ík. ─Ź. 102/2014 Z.z. v platnom znen├ş  a┼ż dodato─Źne, najnesk├┤r v┼íak do 12 mesiacov od za─Źatia plynutia lehoty na odst├║penie od zmluvy pod─ża ─Źl. VIII bod 1. t├Żchto VOP, lehota na odst├║penie od zmluvy uplynie po 14 d┼łoch odo d┼ła, ke─Ć Pred├ívaj├║ci dodato─Źne splnil informa─Źn├║ povinnos┼ą.

 

1.2.Ak Pred├ívaj├║ci neposkytol spotrebite─żovi inform├ície pod─ża ┬ž 3 ods. 1 p├şsm. h) z├ík. ─Ź. 102/2014 Z.z. v platnom znen├ş  ani v dodato─Źnej lehote pod─ża ─Źl. VIII bod 1.1.1. t├Żchto VOP, lehota na odst├║penie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 d┼łoch odo d┼ła za─Źatia plynutia lehoty na odst├║penie od zmluvy pod─ża odseku pod─ża ─Źl. VIII bod 1. t├Żchto VOP

 

1.3.Spotrebite─ż m├┤┼że odst├║pi┼ą od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred za─Źat├şm plynutia lehoty na odst├║penie od zmluvy.

 

2.Spotrebite─ż je povinn├Ż najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła odst├║penia od zmluvy zasla┼ą tovar sp├Ą┼ą alebo ho odovzda┼ą Pred├ívaj├║cemu alebo osobe poverenej Pred├ívaj├║cim na prevzatie tovaru. To neplat├ş, ak Pred├ívaj├║ci navrhne, ┼że si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredn├şctvom n├şm poverenej osoby. Lehota pod─ża prvej vety sa pova┼żuje za zachovan├║, ak bol tovar odovzdan├Ż na prepravu najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł lehoty. (┬ž10 ods. 1 z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z.).

 

3.Spotrebite─ż je povinn├Ż, ak toto pr├ívo chce vyu┼żi┼ą, odst├║penie od k├║pnej zmluvy ozn├ími┼ą najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł ur─Źenej lehoty Pred├ívaj├║cemu. Lehota na odst├║penie od zmluvy sa pova┼żuje za zachovan├║, ak ozn├ímenie o odst├║pen├ş od zmluvy bolo odoslan├ę Pred├ívaj├║cemu najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł lehoty na adresu Pred├ívaj├║ceho, ktor├í je:

PRIMANOX s. r. o., Jurka Langsfelda 715/47, 976 01 Kremnica, Slovenská republika

Toto pr├ívo m├┤┼że spotrebite─ż uplatni┼ą aj v ktorejko─żvek prev├ídzkarni Pred├ívaj├║ceho. 

 

4.Odst├║penie od k├║pnej zmluvy mo┼żno u Pred├ívaj├║ceho uplatni┼ą v listinnej podobe alebo v podobe z├ípisu na inom trvanlivom nosi─Źi. Uplatnenie odst├║penia od zmluvy je mo┼żn├ę uskuto─Źni┼ą aj prostredn├şctvom Formul├íra na odst├║penie od zmluvy, ktor├Ż je spr├şstupnen├Ż na webovej str├ínke Pred├ívaj├║ceho. Spotrebite─ż je opr├ívnen├Ż od zmluvy odst├║pi┼ą aj ├║stne a to najm├Ą jednozna─Źne formulovan├Żm vyhl├ísen├şm spotrebite─ża vyjadruj├║ce jeho v├┤─żu odst├║pi┼ą od zmluvy.

5.Odst├║pen├şm od zmluvy s├║ si zmluvn├ę strany povinn├ę vr├íti┼ą navz├íjom poskytnut├ę plnenia. Spotrebite─ż zodpoved├í len za zn├ş┼żenie hodnoty tovaru, ktor├ę vzniklo v d├┤sledku tak├ęho zaobch├ídzania s tovarom, ktor├ę je nad r├ímec zaobch├ídzania potrebn├ęho na zistenie vlastnost├ş a funk─Źnosti tovaru. Spotrebite─ż nezodpoved├í za zn├ş┼żenie hodnoty tovaru, ak si Pred├ívaj├║ci nesplnil informa─Źn├║ povinnos┼ą o pr├íve spotrebite─ża odst├║pi┼ą od zmluvy pod─ża ┬ž 3 ods. 1 p├şsm. h).  Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z.

 

6.Spotrebite─ż m├┤┼że k odst├║peniu od zmluvy bez uvedenia d├┤vodu vyu┼żi┼ą formul├ír odst├║penia od k├║pnej zmluvy. Uveden├Ż formul├ír je vo─żne pr├şstupn├Ż na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho.

7.Ak spotrebite─ż od zmluvy odst├║pi v zmysle z├íkona ─Ź.102/2014 Z.z., zn├í┼ía n├íklady na vr├ítenie tovaru Pred├ívaj├║cemu pod─ża ┬ž 10 ods. 3 z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z., a ak odst├║pi od zmluvy uzavretej na dia─żku, aj n├íklady na vr├ítenie tovaru, ktor├Ż vzh─żadom na jeho povahu nie je mo┼żn├ę vr├íti┼ą prostredn├şctvom po┼íty, To neplat├ş, ak Pred├ívaj├║ci s├║hlasil, ┼że ich bude zn├í┼ía┼ą s├ím, alebo ak si nesplnil povinnos┼ą pod─ża ┬ž 3 ods. 1 p├şsm. i). z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z.

8.Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła doru─Źenia ozn├ímenia o odst├║pen├ş od zmluvy vr├íti┼ą spotrebite─żovi v┼íetky platby, ktor├ę od neho prijal na z├íklade zmluvy alebo v s├║vislosti s ┼łou, vr├ítane n├íkladov na dopravu, dodanie a po┼ítovn├ę a in├Żch n├íkladov a poplatkov; t├Żm nie je dotknut├ę ustanovenie ┬ž 8 ods. 5. Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. Z├íkon o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov

9.V zmysle ┬ž 9 ods. 3 Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. v platnom znen├ş., Pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż uhradi┼ą spotrebite─żovi dodato─Źn├ę n├íklady, ak si spotrebite─ż v├Żslovne zvolil in├Ż sp├┤sob doru─Źenia, ako je najlacnej┼í├ş be┼żn├Ż sp├┤sob doru─Źenia pon├║kan├Ż Pred├ívaj├║cim. Dodato─Źn├Żmi n├íkladmi sa rozumie rozdiel medzi n├íkladmi na doru─Źenie, ktor├ę si zvolil spotrebite─ż, a n├íkladmi na najlacnej┼í├ş be┼żn├Ż sp├┤sob doru─Źenia pon├║kan├Ż Pred├ívaj├║cim.

10.Z├ísielky poslan├ę v pr├şpade odst├║penia od k├║pnej zmluvy ako dobierka nebud├║ zo strany Pred├ívaj├║ceho prevzat├ę. Kupuj├║cim odpor├║─Źame zasiela┼ą z├ísielky doporu─Źene, alebo obdobnou formou bez uvedenia sumy dobierky.

 

11.Pri odst├║pen├ş od zmluvy zn├í┼ía spotrebite─ż iba n├íklady na vr├ítenie tovaru Pred├ívaj├║cemu alebo osobe poverenej Pred├ívaj├║cim na prevzatie tovaru. To neplat├ş, ak Pred├ívaj├║ci s├║hlasil, ┼że ich bude zn├í┼ía┼ą s├ím, alebo ak si nesplnil povinnos┼ą pod─ża ┬ž 3 ods. 1 p├şsm. i). Z├íkon o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov

12.Okrem povinnost├ş uveden├Żch v odsekoch 1, 3 a┼ż 5 a ┬ž 9 ods. 3 Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. uplatnenie pr├íva spotrebite─ża odst├║pi┼ą od zmluvy nesmie ma┼ą za n├ísledok vznik ─Ćal┼í├şch n├íkladov ani in├Żch povinnost├ş pre spotrebite─ża.

 

13.Pr├ívo na odst├║penie od zmluvy sa neuplat┼łuje pre tovary a slu┼żby, ktor├ę s├║ vymedzen├ę v ┬ž7 ods. 6 p├şsm. a) a┼ż l) z├íkona ─Ź. 102/2014. Z.z.

Konkr├ętne:

a)poskytnutie slu┼żby, ak sa jej poskytovanie za─Źalo s v├Żslovn├Żm s├║hlasom spotrebite─ża a spotrebite─ż vyhl├ísil, ┼że bol riadne pou─Źen├Ż o tom, ┼że vyjadren├şm tohto s├║hlasu str├íca pr├ívo na odst├║penie od zmluvy po ├║plnom poskytnut├ş slu┼żby, a ak do┼ílo k ├║pln├ęmu poskytnutiu slu┼żby,

b)predaj tovaru alebo poskytnutie slu┼żby, ktor├Żch cena z├ívis├ş od pohybu cien na finan─Źnom trhu, ktor├Ż Pred├ívaj├║ci nem├┤┼że ovplyvni┼ą a ku ktor├ęmu m├┤┼że d├┤js┼ą po─Źas plynutia lehoty na odst├║penie od zmluvy,

c)predaj tovaru zhotoven├ęho pod─ża osobitn├Żch po┼żiadaviek spotrebite─ża, tovaru vyroben├ęho na mieru alebo tovaru ur─Źen├ęho osobitne pre jedn├ęho spotrebite─ża,

d)predaj tovaru, ktor├Ż podlieha r├Żchlemu zn├ş┼żeniu akosti alebo skaze,

e)predaj tovaru uzavret├ęho v ochrannom obale, ktor├Ż nie je vhodn├ę vr├íti┼ą z d├┤vodu ochrany zdravia alebo z hygienick├Żch d├┤vodov a ktor├ęho ochrann├Ż obal bol po dodan├ş poru┼íen├Ż,

 1. f) predaj tovaru, ktor├Ż m├┤┼że by┼ą vzh─żadom na svoju povahu po dodan├ş neoddelite─żne zmie┼ían├Ż s in├Żm tovarom,

g)predaj alkoholick├Żch n├ípojov, ktor├Żch cena bola dohodnut├í v ─Źase uzavretia zmluvy, pri─Źom ich dodanie je mo┼żn├ę uskuto─Źni┼ą najsk├┤r po 30 d┼łoch a ich cena z├ívis├ş od pohybu cien na trhu, ktor├ę Pred├ívaj├║ci nem├┤┼że ovplyvni┼ą,

h)vykonanie naliehav├Żch opr├ív alebo ├║dr┼żby, o ktor├ę spotrebite─ż v├Żslovne po┼żiadal Pred├ívaj├║ceho; to neplat├ş pre zmluvy o slu┼żb├ích a zmluvy, ktor├Żch predmetom je predaj in├ęho tovaru ako n├íhradn├Żch dielov potrebn├Żch na vykonanie opravy alebo ├║dr┼żby, ak boli uzavret├ę po─Źas n├ív┼ítevy Pred├ívaj├║ceho u spotrebite─ża a spotrebite─ż si tieto slu┼żby alebo tovary vopred neobjednal,

i)predaj zvukov├Żch z├íznamov, obrazov├Żch z├íznamov, zvukovoobrazov├Żch z├íznamov alebo po─Ź├şta─Źov├ęho softv├ęru pred├ívan├Żch v ochrannom obale, ak spotrebite─ż tento obal rozbalil,

j)predaj periodickej tla─Źe s v├Żnimkou predaja na z├íklade dohody o predplatnom a predaj kn├şh nedod├ívan├Żch v ochrannom obale,

k)poskytnutie ubytovac├şch slu┼żieb na in├Ż ├║─Źel ako na ├║─Źel b├Żvania, preprava tovaru, n├íjom automobilov, poskytnutie stravovac├şch slu┼żieb alebo poskytnutie slu┼żieb s├║visiacich s ─Źinnos┼ąami v r├ímci vo─żn├ęho ─Źasu a pod─ża ktorej sa Pred├ívaj├║ci zav├Ązuje poskytn├║┼ą tieto slu┼żby v dohodnutom ─Źase alebo v dohodnutej lehote,

l)poskytovanie elektronick├ęho obsahu inak ako na hmotnom nosi─Źi, ak sa jeho poskytovanie za─Źalo s v├Żslovn├Żm s├║hlasom spotrebite─ża a spotrebite─ż vyhl├ísil, ┼że bol riadne pou─Źen├Ż o tom, ┼że vyjadren├şm tohto s├║hlasu str├íca pr├ívo na odst├║penie od zmluvy.

14.V pr├şpade odst├║penia od zmluvy Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż vr├íti┼ą spotrebite─żovi finan─Źn├ę prostriedky rovnakou formou, akou ich od spotrebite─ża obdr┼żal. Meni┼ą formu vr├ítenia finan─Źn├Żch prostriedkov spotrebite─żovi, je mo┼żn├ę len na z├íklade s├║hlasu spotrebite─ża.

15.Pri odst├║pen├ş od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż vr├íti┼ą spotrebite─żovi platby pod─ża ┬ž 9 odseku 1 z├íkona ─Ź. 102/2014. Z.z. pred t├Żm, ako mu je tovar doru─Źen├Ż alebo k├Żm spotrebite─ż nepreuk├í┼że zaslanie tovaru sp├Ą┼ą Pred├ívaj├║cemu, iba┼że Pred├ívaj├║ci navrhne, ┼że si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredn├şctvom n├şm poverenej osoby.

16.Ak spotrebite─ż odst├║pi od zmluvy o slu┼żb├ích a pred za─Źat├şm poskytovania slu┼żieb udelil v├Żslovn├Ż s├║hlas pod─ża ┬ž 4 ods. 6 z├íkona ─Ź. 102/2014. Z.z. v platnom znen├ş, spotrebite─ż je povinn├Ż uhradi┼ą Pred├ívaj├║cemu iba cenu za skuto─Źne poskytnut├ę plnenie do d┼ła doru─Źenia ozn├ímenia o odst├║pen├ş od zmluvy. Cena za skuto─Źne poskytnut├ę plnenie sa vypo─Ź├şta pomerne na z├íklade celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celkov├í cena dohodnut├í v zmluve nadhodnoten├í, cena za skuto─Źne poskytnut├ę plnenie sa vypo─Ź├şta na z├íklade trhovej ceny poskytnut├ęho plnenia.

 

17.Spotrebite─ż nie je povinn├Ż plati┼ą za

 

17.1.Slu┼żby poskytnut├ę po─Źas plynutia lehoty na odst├║penie od zmluvy bez oh─żadu na rozsah poskytnut├ęho plnenia, ak:

 

17.1.1.Pred├ívaj├║ci neposkytol spotrebite─żovi inform├ície pod─ża ┬ž 3 ods. 1 p├şsm. h) alebo p├şsm. j), Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. v platnom znen├ş

 

17.1.2.Spotrebite─ż neudelil Pred├ívaj├║cemu v├Żslovn├Ż s├║hlas so za─Źat├şm poskytovania slu┼żby pod─ża ┬ž 4 ods. 6, Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. v platnom znen├ş

 

17.2.├Üplne alebo ─Źiasto─Źne poskytnut├Ż elektronick├Ż obsah, ktor├Ż nie je dod├ívan├Ż na hmotnom nosi─Źi, ak:

 

17.2.1.Spotrebite─ż neudelil Pred├ívaj├║cemu v├Żslovn├Ż s├║hlas so za─Źat├şm poskytovania elektronick├ęho obsahu pod─ża ┬ž 4 ods. 8, Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. v platnom znen├ş

 

17.2.2.Spotrebite─ż nevyhl├ísil, ┼że bol riadne pou─Źen├Ż o tom, ┼że vyjadren├şm s├║hlasu pod─ża prv├ęho bodu str├íca pr├ívo na odst├║penie od zmluvy, alebo

 

17.2.3.Pred├ívaj├║ci neposkytol spotrebite─żovi potvrdenie v s├║lade s ┬ž 6 ods. 1 alebo ods. 2 p├şsm. b). Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. v platnom znen├ş

 

18.Ak na z├íklade zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho bol tovar dodan├Ż spotrebite─żovi domov v ─Źase uzavretia zmluvy a vzh─żadom na jeho povahu nie je mo┼żn├ę tovar odosla┼ą sp├Ą┼ą Pred├ívaj├║cemu po┼ítou, Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż zabezpe─Źi┼ą vyzdvihnutie tovaru na svoje n├íklady v lehote pod─ża ┬ž9 ods. 1. z├íkona ─Ź. 102/2014. Z.z., v platnom znen├ş

19.Pred├ívaj├║ci pou─Źuje Kupuj├║ceho, ┼że ak sa m├í na z├íklade zmluvy o slu┼żb├ích za─Źa┼ą poskytovanie slu┼żby pred uplynut├şm lehoty na odst├║penie od zmluvy alebo ak Kupuj├║ci o poskytovanie slu┼żby pred uplynut├şm lehoty na odst├║penie od zmluvy po┼żiada:

 

19.1.Kupuj├║ci udelen├şm s├║hlasu so za─Źat├şm poskytovania slu┼żby pred uplynut├şm lehoty na odst├║penie od zmluvy str├íca po ├║plnom poskytnut├ş slu┼żby pr├ívo na odst├║penie od zmluvy.

 

19.2.Pred├ívaj├║ci mus├ş disponova┼ą v├Żslovn├Żm s├║hlasom Kupuj├║ceho so za─Źat├şm poskytovania slu┼żby pred uplynut├şm lehoty na odst├║penie od zmluvy a vyhl├ísenie o tom, ┼że spotrebite─ż bol riadne pou─Źen├Ż pod─ża bodu 19.1. ─Źl├ínku VIII, t├Żchto VOP.

 

 1. Alternat├şvne rie┼íenie sporov

 

1.V pr├şpade, ┼że spotrebite─ż nie je spokojn├Ż so sp├┤sobom, ktor├Żm Pred├ívaj├║ci vybavil jeho reklam├íciu alebo sa domnieva, ┼że Pred├ívaj├║ci poru┼íil jeho pr├íva, Kupuj├║ci m├í pr├ívo obr├íti┼ą sa na Pred├ívaj├║ceho so ┼żiados┼ąou o n├ípravu. Ak Pred├ívaj├║ci na ┼żiados┼ą spotrebite─ża pod─ża predch├ídzaj├║cej vety odpovie zamietavo alebo na tak├║to ┼żiados┼ą neodpovie v lehote do 30 dn├ş odo d┼ła jej odoslania spotrebite─żom, spotrebite─ż m├í pr├ívo poda┼ą n├ívrh na za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia sporu pod─ża ustanovenia ┬ž 12 z├íkona ─Ź. 391/2015 Z.z. o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov v platnom znen├ş. Pr├şslu┼ín├Żm subjektom na alternat├şvne rie┼íenie spotrebite─żsk├Żch sporov s Pred├ívaj├║cim je Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia (kontakt n├íjdete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo in├í pr├şslu┼ín├í opr├ívnen├í pr├ívnick├í osoba zap├şsan├í v zozname subjektov alternat├şvneho rie┼íenia sporov vedenom Ministerstvom hospod├írska Slovenskej republiky (zoznam je dostupn├Ż na str├ínke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo na str├ínke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Kupuj├║ci m├í pr├ívo vo─żby, na ktor├Ż z uveden├Żch subjektov alternat├şvneho rie┼íenia sporov sa obr├íti. Kupuj├║ci m├┤┼że na podanie n├ívrhu na alternat├şvne rie┼íenie svojho spotrebite─żsk├ęho sporu pou┼żi┼ą platformu pre rie┼íenie sporov on-line, ktor├í je dostupn├í na webovej str├ínke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na internetovej  str├ínke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternat├şvne rie┼íenie sporov m├┤┼że vyu┼żi┼ą len Kupuj├║ci, ktor├Ż pri uzatv├íran├ş a plnen├ş zmluvy vystupuje v postaven├ş spotrebite─ża. Alternat├şvne rie┼íenie sporov sa t├Żka len sporu medzi spotrebite─żom a Pred├ívaj├║cim, vypl├Żvaj├║ceho zo spotrebite─żskej zmluvy alebo s├║visiaceho so spotrebite─żskou zmluvou. Alternat├şvne rie┼íenie sporov sa t├Żka len zml├║v uzatvoren├Żch na dia─żku. Subjekt alternat├şvneho rie┼íenia sporov m├┤┼że n├ívrh odmietnu┼ą, ak vy─Ź├şslite─żn├í hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS m├┤┼że od spotrebite─ża po┼żadova┼ą ├║hradu poplatku za za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia sporu maxim├ílne do v├Ż┼íky 5 EUR s DPH.

V┼íetky ─Ćal┼íie inform├ície oh─żadne alternat├şvneho rie┼íenia sporov medzi Pred├ívaj├║cim a Kupuj├║cim ÔÇô spotrebite─żom vypl├Żvaj├║cich z K├║pnej zmluvy ako spotrebite─żskej zmluvy alebo s├║visiacich s K├║pnou zmluvou ako spotrebite─żskou zmluvou s├║ uveden├ę na internetovej str├ínke Ministerstva hospod├írstva SR www.mhsr.sk a v z├íkone ─Ź. 391/2015 Z.z. o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov v platnom znen├ş.

 1. Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

1.Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo na zmenu V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok. Povinnos┼ą p├şsomn├ęho ozn├ímenia zmeny V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok je splnen├í jeho umiestnen├şm na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho. V pr├şpade zmeny vo V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienkach, vz┼ąah medzi Kupuj├║cim a Pred├ívaj├║cim sa riadi pod─ża V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok platn├Żch a ├║─Źinn├Żch pri uzatvoren├ş K├║pno-predajnej zmluvy, a to a┼ż do momentu jej z├íniku.

2.Na zmluvn├ę vz┼ąahy (ako aj ─Ćal┼íie pr├ívne vz┼ąahy, ktor├ę m├┤┼żu zo zmluvn├ęho vz┼ąahu vyplyn├║┼ą) s fyzick├Żmi osobami, ktor├ę pri uzatv├íran├ş k├║pnej zmluvy pod─ża t├Żchto VOP nekonaj├║ v r├ímci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti /spotrebite─żmi/, sa vz┼ąahuj├║ okrem v┼íeobecn├Żch ustanoven├ş z├íkona ─Ź.40/1964 Zb. Ob─Źiansky z├íkonn├şk v znen├ş neskor┼í├şch predpisov, aj osobitn├ę predpisy, najm├Ą z├íkon ─Ź. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytnut├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov Pred├ívaj├║ceho a z├íkon ─Ź. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża.

3.Tieto V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky tvoria neoddelite─żn├║ s├║─Źas┼ą Reklama─Źn├ęho poriadku a Z├ísad a pou─Źenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov tohto Webov├ęho s├şdla. Dokumenty - Reklama─Źn├Ż poriadok a Z├ísady a pou─Źenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov tohto Webov├ęho s├şdla s├║ zverejnen├ę na dom├ęne Webov├ęho s├şdla Pred├ívaj├║ceho.

4.Tieto V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky nadob├║daj├║ platnos┼ą a ├║─Źinnos┼ą ich zverejnen├şm na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho 01.07.2021

 

Tento eshop je certifikovan├Ż http://www.pravoeshopov.sk

 

 

Please log in again

We are sorry for interrupting your flow. Your CSRF token is probably not valid anymore. To keep you secure, we need you to log in again. Thank you for your understanding.

Thank you for your understanding.

Login